برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق JITM_Volume 7_Issue 1_Pages 105-124-1

چرخه اول؛ اقدام پژوهی در اولین چرخه اقدام پژوهی با رویکردی کاملاً اثبات گرایانه، درصدد سنجش مزایای سیستم هـایسازمانی با استفاده از چارچوب کارت امتیازی متوازن برآمدیم. افق زمانی ممکن است تک مقطعی یا چند ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله JITM_Volume 7_Issue 1_Pages 69-84-1

Outsourcing Risks Risk Management پیشینه پژوهش فناوری اطلاعات و ارتباطات1 در کارایی کسبوکارهـا نقـش اسـتراتژیکی ایفـا مـیکنـد . اخبـارخلاقیت و نوآوری سازمانها در توسعه استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی، به موضوعی طبیعی در کسب وکارها تبدیل شده ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود JITM_Volume 7_Issue 1_Pages 1-4-1

تبصرهتبصره 21:: مشخصات اصطلاحات خارجینویسنده با/ معادل نویسندگانهای بهجزدقیق ودر رسا درصفحه اولزبان، نباید فارسی درو نامهیچ کامل قسمت واژه و دیگری از عبارت مقالههای ذکر شود.اختصاری به کار رفته در مـتن، بـه زیرنویس ارجاع ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان JITM_Volume 6_Issue 4_Pages 721-746-1

کارت، جست وجو در سطل زباله، کارتهای جعلی (پـاک کـردن نـوار مغناطیسـی1، ایجـاد کـارتتقلبی، ضبط کردن2، کارت سـفید )، سـرقت پسـتی، افشـای اطلاعـات در محـل کـار یـا منـزل،شبکه هـای اجتمـاعی، تقلـب ورشکسـتگی3، تقلـب در دسـتگاه ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد JITM_Volume 6_Issue 4_Pages 675-700-1

یه اونگ، 1998 عملکرد، قابلیت استفاده. بارون، 1996 گرافیک، لینک ها، چندرسانهای، اندازه صفحه، متن. بل و نلسون، 1998 قابلیت دسترسی، محتوا، گرافیک، ساختار سایت، تراکنش، کاربرپسندبودن. اولسینا، 1999 کارایی، عملکرد، قابلیت اطمینان، قابلیت استفاده ادامه مطلب…