گرایش به خرید
YAD.TABL

80/1
7.4- آزمون فرضیه های اصلی پژوهش
1.7.4- آزمون فرضیه اصلی اول
H0: تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیر گذار نیست.
H1: تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیرگذار است.
مدل 4-10: مدل معادلات ساختاری اصلاحی پژوهش در حالت T-values
مدل 4-11: مدل معادلات ساختاری اصلاحی پژوهش در حالت Standard Solution
جدول4- 22: ضرایب مسیر مدل معادلات ساختاری در فرضیه اصلی اول
مسیر
علائم ترسیمی
ضریب B استاندار شده
T-Values
تبلیغات هیجانی

گرایش به خرید
TABL.HAY-GERAYESH

دسته‌ها: متفرقه