جدول4- 22: ضرایب مسیر مدل معادلات ساختاری در فرضیه فرعی پنجم
مسیر
علائم ترسیمی
ضریب B استاندار شده
T-Values
مواجهه
یادآوری تبلیغات هیجانی

MOVAGEH- YAD.TABL
41/0
FIX
این متغیر در تحلیل مسیر، ثابت شده و در حالت t، جزء پارامترهای ثابت در نظر گرفته شده است، لذا در این حالت مقدار آن صفریا یک عدد ثابت فرض می شود ، این متغیر در حالت استاندارد مقدار
41/0 بر متغیر یادآوری تبلیغات هیجانی تاثیر مثبت دارد اما در نهایت با توجه به الگوی تحلیل مسیروعدم وجود رابطه معنادار درمسیر یادآوری تبلیغات هیجانی به متغیر گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین، بنابراین تاثیر این متغیر بی معنا است لذا فرضیه فرعی پنجم رد می شود.
6.8.4- آزمون فرضیه فرعی ششم
H0: توجه کردن به تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیر گذار نیست.
مدل4-9: مدل معادلات ساختاری پژوهش در حالت T-values
H1: توجه کردن به تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیرگذار است.
مدل 4-11: مدل معادلات ساختاری اصلاحی پژوهش در حالت Standard Solution
مدل 4-10: مدل معادلات ساختاری اصلاحی پژوهش در حالت T-values
جدول4- 22: ضرایب مسیر مدل معادلات ساختاری در فرضیه فرعی ششم

دسته‌ها: متفرقه