مدل 4-10: مدل معادلات ساختاری اصلاحی پژوهش در حالت T-values
مدل 4-11: مدل معادلات ساختاری اصلاحی پژوهش در حالت Standard Solution
جدول4- 22: ضرایب مسیر مدل معادلات ساختاری در فرضیه فرعی چهارم
مسیر
علائم ترسیمی
ضریب B استاندار شده
T-Values
یادآوری تبلیغات هیجانی

گرایش به خرید
YAD.TABL-GERAYESH

80/1
با توجه به الگوی تحلیل مسیر و مقدار t=1/80 جدول(4-22) که کوچک ترازمقدار 96/1است. می توان نتیجه گرفت که فرضیه فرعی چهارم تحقیق رد می شود و تبلیغات باز یابی شده از حافظه (و یا تسامحا یاد آوری تبلیغات هیجانی) در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیرگذارنیست، لذا فرعی فرعی چهارم رد می شود.
5.8.4- آزمون فرضیه فرعی پنجم
H0: مواجهه با تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیر گذار نیست.
مدل4-9: مدل معادلات ساختاری پژوهش در حالت T-values
H1: مواجهه با تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیرگذار است.
مدل 4-11: مدل معادلات ساختاری اصلاحی پژوهش در حالت Standard Solution
مدل 4-10: مدل معادلات ساختاری اصلاحی پژوهش در حالت T-values

دسته‌ها: متفرقه