6/19
8/11
بعضی وقتها تبلیغات محصولات مصرفی را می بینم که حس لذت بردن از هیجان را به من منتقل می کند.
2/11
2/21
9/20
2/26
9/19
زمانی که تبلیغات برخی ازمحصولات مصرفی پخش می شود به صورت غیر ارادی (ناخودآگاه) به آنها توجه می کنم.
1/8
6/24
5/16
2/30
2/20
گاهی اوقات زمانی که تلویزیون در حال پخش آگهی های بازرگانی است منتظر هستم تا تبلیغات برخی از محصولات مصرفی را ببینم.
1/3
3/9
15
9/25
7/46

دسته‌ها: متفرقه