گاهی وقتها برای دیدن بعضی از تبلیغات به انتظار می نشینم.
4
8/7
3/14
6/20
3/53
بعضی وقتها از دیدن تبلیغاتی که احساس شادی را به من منتقل می کند احساس لذت می کنم.
7/9
5/31
4/31
1/27
1/18
گاهی تمام حواسم مشغول دیدن تبلیغاتی می شود که حس افزایش اعتماد به نفس را به من منتقل می کنند.
3/9
6/10
1/22
3/24
8/31
از اینکه احساس کنم محصولی مشکل مرا حل می کند به تبلیغ آن بیشتردقت می کنم.
1/23

دسته‌ها: متفرقه