مسیر
علائم ترسیمی
ضریب B استاندار شده
T-Values
تمایل
تبلیغات هیجانی
گرایش به خرید
TAMA-TABL.HAY-GERAYESH
83/0
12/12
با توجه به الگوی تحلیل مسیر و مقادیر جدول(4-22) ضریب استاندارد مسیر متغیر تمایل ناشی از تبلیغات هیجانی مقدار 83/0 ( و t=12/12) است. بنابراین با توجه به مقدار T این مسیر ( 96/1 <12/12 t=)، می توان نتیجه گرفت با احتمال 99 درصد فرضیه فرعی اول تایید می شود و متغیر تمایل ناشی ازتبلیغات هیجانی بر گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیرگذار است، به طوری که با یک واحد تغییر در متغیر تمایل ناشی ازتبلیغات هیجانی، ما شاهد افزایش 83/0 واحدی در مقدار متغیر وابسته تحقیق یعنی گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین هستیم.
2.8.4- آزمون فرضیه فرعی دوم
H0: ترجیح ناشی از تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیر گذار نیست.
H1: ترجیح ناشی از تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیرگذار است.
مدل 4-10: مدل معادلات ساختاری اصلاحی پژوهش در حالت T-values
مدل 4-11: مدل معادلات ساختاری اصلاحی پژوهش در حالت Standard Solution
جدول4- 22: ضرایب مسیر مدل معادلات ساختاری در فرضیه فرعی دوم

دسته‌ها: متفرقه