84/0
41/7
با توجه به الگوی تحلیل مسیرو مقادیرجدول(4-22) ضریب استاندارد مسیر متغیر تبلیغات هیجانی مقدار 84/0 ( و 41/7= t) است. بنابراین با توجه به مقدار Tاین مسیر ( 96/1 <41/7= t) ، می توان نتیجه گرفت با احتمال99 درصد فرضیه اصلی اول تایید می شود و متغیر تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیرگذار است، به طوری که با یک واحد تغییر در متغیر تبلیغات هیجانی، ما شاهد افزایش84/0 واحدی در مقدار متغیر وابسته پژوهش یعنی گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین هستیم.
2.7.4- آزمون فرضیه اصلی دوم
H0: یاد آوری تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیر گذارنیست.
H1: یاد آوری تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیرگذار است.
مدل4-9: مدل معادلات ساختاری پژوهش در حالت T-values
مدل4-9: مدل معادلات ساختاری پژوهش در حالت T-values
مدل 4-10: مدل معادلات ساختاری اصلاحی پژوهش در حالت T-values
مدل 4-11: مدل معادلات ساختاری اصلاحی پژوهش در حالت Standard Solution
جدول4- 22: ضرایب مسیر مدل معادلات ساختاری در فرضیه اصلی دوم
مسیر
علائم ترسیمی
ضریب B استاندار شده
T-Values
یادآوری تبلیغات هیجانی

گرایش به خرید
YAD.TABL-GERAYESH

دسته‌ها: متفرقه