بعد
مولفه
شاخص
شماره گویه
تبلیغات هیجانی
تمایل
جالب و جذاب بودن
انتقال حس خوشحالی
انتقال حس شادی
انتقال حس منحصربفرد بودن
انتقال حس رهایی از مشکل خاص
انتقال حس سلامتی و سالم زیستن
انتقال حس ارتباط خوب
جدید وخلاقانه بودن
ایجاد انگیزه ی جستجو

52-42
ترجیح
دوست داشتن
توجه کردن

دسته‌ها: متفرقه