9/25
1/18
1/17
6/14
گاهی وقتها تبلیغات جالبی را می بینم که احساس سلامتی و تندرستی را به خوبی منتقل می کنند.
10
4/22
3/15
7/27
1/23
از دیدن تبلیغاتی که حس تک بودن را به من منتقل می کند خوشم می آید.
5/21
1/22
2/21
8/17
5/16
از اینکه احساس کنم محصولی حس زیباتر شدن را به من منتقل می کند آن تبلیغ را تا آخر تماشا می کنم.
29
1/27
8/11

دسته بندی : متفرقه