15.6
15.6
87.9
ولیعصر
39
12.1
12.1
100.0
کل
321
100.0
100.0
نمودار(4-4) تحلیل توصیفی توزیع نمونه بر حسب مدرسه محل تحصیل را نمایش می دهد . همان گونه که مشاهده می شود ، توزیع نمونه تقریبا برابر است .
نمودار4-4: توزیع نمونه بر حسب مدرسه
2.3.4- تحلیل توصیفی پاسخگویان با توجه به پایه تحصیلی
همان گونه که در جدول(4-3) ملاحظه می شود از میان 321 پاسخگویی که به پرسش های این تحقیق پاسخ گفته اند ، 130 نفر یعنی 5/40 درصد پاسخگویان در پایه تحصیلی سوم دبیرستان ، 91نفر یعنی 3/28 درصد در پایه تحصیلی اول دبیرستان،2/16 درصد در پایه تحصیلی دوم دبیرستان و15 درصد در پایه تحصیلی چهارم دبیرستان مشغول به تحصیل بود ه اند.
جدول4-3: توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب پایه تحصیلی دانش آموزان
پایه تحصیلی
فراوانی
درصد

دسته‌ها: متفرقه