89.5
بیش از1,500,000
25
7.8
10.5
100.0
پاسخ داده شده
239
74.5
100.0
مفقودی (بدون پاسخ)
82
25.5
کل
321
100.0
نمودار(4-8) توزیع فراوانی نمونه به تفکیک میزان هزینه ماهانه
نمودار(4-8) تحلیل توصیفی میزان هزینه را نشان می دهد. بلند ترین ستون این نمودار نشان دهنده هزینه 500 هزارتا یک میلیون تومان است که دارای بیشترین فراوانی می باشد.
فراوانی
6.3.4- تحلیل توصیفی پاسخگویان بر حسب تعداد افراد شاغل در خانواده

دسته‌ها: متفرقه