مسیر
علائم ترسیمی
ضریب B استاندار شده
T-Values
ترجیح
تبلیغات هیجانی
گرایش به خرید
TARJ-TABL.HAY-GERAYESH
77/0
02/15
با توجه به الگوی تحلیل مسیر و مقادیر جدول(4-22) ضریب استاندارد مسیر متغیر ترجیح ناشی از تبلیغات هیجانی مقدار77/0( و t=15/02)است. بنابراین با توجه به مقدار Tاین مسیر( 96/1 <02/15 t=)، می توان نتیجه گرفت با احتمال 99درصد فرضیه فرعی دوم تایید می شود و متغیرترجیح ناشی ازتبلیغات هیجانی درگرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیرگذار است، به طوری که با یک واحد تغییر در متغیرترجیح ناشی ازتبلیغات هیجانی، ما شاهد افزایش 77/0 واحدی در مقدار متغیر وابسته تحقیق یعنی گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین هستیم.
3.8.4- آزمون فرضیه فرعی سوم
H0: مجاب شدن ناشی از تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیر گذار نیست.
H1: مجاب شدن ناشی از تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیرگذار است.
مدل 4-10: مدل معادلات ساختاری اصلاحی پژوهش در حالت T-values
مدل 4-11: مدل معادلات ساختاری اصلاحی پژوهش در حالت Standard Solution
جدول4- 22: ضرایب مسیر مدل معادلات ساختاری در فرضیه فرعی سوم

دسته‌ها: متفرقه