جدول4-6: توزیع توصیفی پاسخگویان برحسب میزان هزینه ماهیانه خانواده ماه
میزان تقریبی هزینه های جاری خانواده شما در هر ماه (تومان)
فراوانی
درصد
درصد صحیح
درصد انباشتی
کمتر از500,000
68
21.2
28.5
28.5
بین 500,000 تا یک میلیون
110
34.3
46.0
74.5
بین 1,000,000 تا 1,500,000
36
11.2
15.1

دسته‌ها: متفرقه