4. شاخصNFI،CFI
شاخص NFI که (شاخص بنتلر- بونت هم نامیده می شود) برای مقادیر بالای ۹۰/0 قابل قبول و نشانه برازندگی مناسب مدل است. شاخص CFIبزرگتر از 90/0 قابل قبول و نشانه برازندگی مدل است. این شاخص از طریق مقایسه یک مدل به اصطلاح مستقل که در آن بین متغیر ها هیچ رابطه ای نیست با مدل پیشنهادی مورد نظر، مقدار بهبود را نیز می آزماید. شاخصهای دیگری نیز در خروجی نرم افزار LISREL دیده می شوند که برخی مثلAIC, CAIC, ECVA برای تعیین برازنده ترین مدل از میان چند مدل مورد توجه قرار می گیرند. برای مثال مدلی که دارای کوچکترین AIC,CAIC,ECVA باشد برازنده تر است. برخی از شاخصها نیز به شدت وابسته حجم نمونه اند و در حجم نمونه های بالا می توانند معنا داشته باشند، اما در اغلب تحقیقات بیشتر تاکید محققان بر شاخص های برازش CFI و RMSEA می باشد چرا که این شاخص ها کمترین حساسیت را نسب به اندازه نمونه دارد و مقدار آنها به ترتیب بیشتر از 9/0 و کمتر از 08/0 می باشد، ضمنا این شاخص اغلب برای تست برازش مدل در نمونه های کمتر از 200 نیز کاربرد دارد ( کلانتری،1387: 132-130).
اولین معیار قضاوت برازش مدل (4-1)، مقدار درجه آزادی بر روی کای اسکوئراست که برای تک بعدی بودن سازه ها استفاده می شود که مقدار آن باید کمتر از 3باشد، مقدار این شاخص ها برای مدل حاضر126/1=() است. همچنین شاخص های برازش مهم دیگر به ترتیب در جدول (4-14) آورده شده است، همان گونه که مشاهده می شود تقریبا تمامی شاخص ها کفایت آماری دارند، بنابراین با اطمینان بسیار بالایی می توان دریافت در مورد این متغیر برازش کامل به دست آمده است.
جدول4-14: شاخص های برازش متغیر تمایل
شاخص
نام شاخص
اختصار
مقدار
برازش قابل قبول
شاخص های برازش مطلق
سطح تحت پوشش
Chi-Square
49
بزرگ تر از 5 درصد
شاخص نیکویی برازش
GFI
97/0
GFI>%90
شاخص های برازش تطبیقی
شاخص نیکویی برازش اصلاح شده

دسته‌ها: متفرقه