.5700
.5690
متغیر وابسته تحقیق :گرایش به خرید محصولات بادرگیری ذهنی پایین
9.8.4- خلاصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش
جدول (4-24) خلاصه یافته های پژوهش را با توجه به آزمون فرضیه ها توسط تحلیل مسیر نشان می دهد. همان گونه که ملاحظه می شود ازبین تمامی فرضیه های این پژوهش، فرضیه هایی که به ارتباط تمایل، ترجیح ومجاب شدن و در یک کلام تبلیغات هیجانی می پردازد معنادار است؛ وفرضیه هایی که به ارتباط بین مواجهه، توجه، درک و یا به عبارتی یادآوری تبلیغات هیجانی (که عملی نسبتا خود آگاه و توام با اراده فردی بیشتری است) فاقد معنا است؛ در مبانی نظری آورده شد که یاد آوری تبلیغات هیجانی اغلب در گرایش به خرید محصولات با درگیری ذهنی بالا موثر است، لذا در این پژوهش نیز انتظار می رفت که ارتباط بین یادآوری تبلیغات هیجانی و مولفه هایش با گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین رد شده و یا به شکل ارتباط منفی نمایان شود.
جدول 4-24: خلاصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش
نتایج آزمون فرضیه ها
نوع رابطه
ارتباطات
علائم فرضیه ها
فرضیه ها
ارتباطات اصلی
تایید شد
معنادار
تبلیغات هیجانی
H1
فرضیه اصلی اول
رد شد
بی معنا
یاد آوری تبلیغات هیجانی

دسته‌ها: متفرقه