25.5%
239
2.0753
.92274
تعداد افراد شاغل خانواده
80
24.9%
241
1.31
.637
میزان درآمد ماهیانه خانواده
53
16.5%
268
2.1903
.99304
a. Maximum number of variables shown: 25
b. Minimum percentage of missing values for variable to be included: 10.0%
همچنین نمودار(4-2) الگوی دادهای مفقود را به نمایش می گذارد، همان گونه که مشاهده می شود نرم افزار با توجه به تعداد متغییر های این تحقیق،109الگو برای دادهای مفقود در نمونه آماری این تحقیق شناسایی کرده است، به عنوان مثال درالگوی شماره1هیچ داده مفقودی با توجه به متغیرهای ذکر شده وجود ندارد به عبارتی الگویی از عدم پاسخ گویی به بیش از 10درصد یا بیشتر سوالات مرتبط با شاخصها و ابعاد آنها وجود ندارد، در حالی که در الگوی شماره9 الگویی از عدم پاسخگویی به سوال متغیر درک 4(DARK4) وجود دارد، همچنین درالگوی شماره 109 می توان مشاهده کرد که دادهای مفقود حول سوالات در آمد در جریان است.
نمودار4-2: الگوی داده های مفقود

دسته‌ها: متفرقه