2. متغیرتصادفی موردنظر(صفت مورد بررسی) درهرکدام ازجامعه ها ازتوزیع نرمال پیروی کنند.
3. واریانس متغیرتصادفی درهمه ی جامعه ها برابرباشند.
4. نمونه های مختلفی که ازجوامع گرفته شده اند، تنها با استفاده ازیک روش طبقه بندی شده باشند.
بنابراین :
H0 : بین متغیر پایه تحصیلی و گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین رابطه معناداری وجود ندارد.
H1: بین متغیر پایه تحصیلی و گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین رابطه معناداری وجود دارد.
در این آزمون همانند دیگر آزمون هایی که به مقایسه میانگین های دو جامعه می پردازد، اطلاع از برابری یا نابرابری واریانس های دو گروه دارای اهمیت است، چنانچه مقدار sig آزمون لون کمتر از 05/0باشد، واریانس های دو جامعه برابر نیستند. بنابراین در این حالت باید از آماره های مربوط به واریانس های نابرابر استفاده کرد، جدول(4-26) به اطلاعات مربوط به واریانس جوامع اختصاص دارد. در این بررسی با توجه به مقدار766sig=0/ (که بزرگ تر از05/0 است) می توان نتیجه گرفت که واریانس برای گروه های تحصیلی برابرند، بنابراین برای نتیجه گیری باید به قسمت ANOVA مراجعه کرد.
جدول 4-26: آزمون همگنی متغیر ها
گرایش به خرید محصولات با درگیری ذهنی پایین
آزمون لون
df1
df2
Sig.
.3810
3
317
.7660

دسته‌ها: متفرقه