31-22
گرایش به خرید
خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین
استفاده یا مصرف
توصیه استفاده به دیگران
اقدام به استفاده مجدد
خریدن

73-60
3.7.3- ساختار پرسشنامه
پرسشنامه شامل دو قسمت نامه همراه یا مقدمه ای برای آماده کردن پاسخ دهنده جهت تکمیل پرسشنامه و بخش سؤال ها می باشد، در این پایان نامه سؤالات پرسشنامه در چهار بخش تنظیم شده است. بخش اول به ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان اختصاص دارد و سه بخش بعدی، متغیرهای ارائه شده در مدل نظری پژوهش را مورد سنجش قرار می دهد و شامل موارد زیر می باشد:
بخش اول : در این بخش از پاسخ دهندگان سوالاتی در مورد سن، تحصیلات، وضعیت درآمد و هزینه ماهیانه خانواده پرسیده شده است.
در ابتدای سؤالات اختصاصی ابتدا یک متن توصیفی کلی در مورد کلیپ های تبلیغاتی مطرح شده است که در شکل (3-2) آورده شده است، سپس مطابق با متغیرها به طرح سوال پرداخته شده است.
شکل 3-2: متن توصیفی در پرسشنامه
« تصور کنید: در حال تماشای برنامه ی مورد علاقه خود مثل فیلم یا مسابقه هستید و آن برنامه به لحظه ی حساس خود رسیده است٬ ناگهان صدای بلند یک آگهی بازرگانی که با لحنی آهنگین به معرفی محصولی مصرفی می پردازد٬ برنامه را قطع می کند؛ با تصاویر و شیوه ای جالب ویژگی های خاص آن محصول مصرفی را بیان می کند و شما ناخودآگاه می گویید این همان چیزی است که می خواستم. به نحوی که لحظاتی فکر شما را از آن لحظه ی اوج فیلم آزاد کرده و به احساس خودتان متوجه می کند احساسی مثل ِلذت بخش بودن٬ زیبا بودن٬خوشحال بودن٬ منحصربفرد بودن٬ ارتباط خوب٬ رهایی از مشکل، تک بودن، سلامتی و شادی را به یاد شما می آورد… »
بخش دوم : این بخش شامل 31 گویه می باشد که برای بررسی یادآوری (متغیر مستقل دوم) طراحی شده است، این متغیرازطریق ۥبعد «بازیابی از حافظه» سنجیده می شود که خود آن نیز از طریق سه مولفه مواجهه، توجه و فهم، تحت بررسی قرارگرفته است؛ تعداد و شماره ی سؤالات در جدول (3-6) آورده شده است.
جدول 3-6 :گویه های مربوط به یادآوری تبلیغات هیجانی
مولفه
تعداد گویه ها
شماره گویه ها

دسته‌ها: متفرقه