H2a
فرضیه فرعی چهارم
رد شد
بی معنا
مواجهه
H2a1
فرضیه فرعی پنجم
رد شد
بی معنا
توجه
H2a2
فرضیه فرعی ششم
رد شد
بی معنا
فهم (درک)
H2a3
فرضیه فرعی هفتم
9.4- اعتبار یافته های پژوهش
پس ازترسیم وارزیابی مدل ومقایسه آن با مدل مفهومی و مبانی نظری پژوهش، مهم ترین مسئله در خصوص صدق یافته های پژوهش، توجه به شاخص های برازش مدل است، به طوری که اطلاعات بدست آمده از مدل ترسیمی که فاقد شاخص های برازش قابل قبول باشد، فاقد هرگونه اعتباری است. لذا اولین معیارقضاوت برازش مدل (4-9 ) و (4-10)، مقدار درجه آزادی بر روی کای اسکوئر است که برای بررسی تک بعدی بودن سازه ها استفاده می شود که مقدار آن باید کمتر از 3باشد، مقدار این شاخص های برای مدل حاضر618/1= است. همچنین شاخص های برازش مهم دیگر به ترتیب در جدول (4-25) آورده شده است همان گونه که در جدول زیر مشاهده می شود تقریبا تمامی شاخص ها کفایت آماری دارند، لذا با اطمینان بسیار بالایی می توان دریافت که در مورد این مدل، به برازش کامل به دست آمده است. بنابراین کلیه اطلاعات استخراجی، شامل تایید و یا رد فرضیه ها با استفاده از مدل حاضر از اعتبار لازم برخوردار است.
جدول4-25: گزیده ای از شاخص های برازش مدل تحلیل مسیر نهایی

دسته‌ها: متفرقه