80/1
با توجه به الگوی تحلیل مسیر و مقدار t=1/80 درجدول(4-22) که کوچک تر از مقدار 96/1است. می توان نتیجه گرفت که با احتمال 99 درصد فرضیه اصلی دوم پژوهش رد می شود و یادآوری تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیرگذار نیست.
8.4- آزمون فرضیه های فرعی پژوهش
1.8.4- آزمون فرضیه فرعی اول
H0 : تمایل ناشی از تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیرگذار نیست.
H1: تمایل ناشی از تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین
تاثیرگذار است.
مدل 4-11: مدل معادلات ساختاری اصلاحی پژوهش در حالت Standard Solution
مدل 4-10: مدل معادلات ساختاری اصلاحی پژوهش در حالت T-values
جدول4- 22: ضرایب مسیر مدل معادلات ساختاری در فرضیه فرعی اول
مسیر
علائم ترسیمی
ضریب B استاندار شده
T-Values
تمایل
تبلیغات هیجانی
گرایش به خرید
TAMA-TABL.HAY-GERAYESH
83/0
12/12

دسته‌ها: متفرقه