استفاده همگانی و عمومی
امکان گزینش عالی از نظر جغرافیایی و جمعیت شناختی.
هزینه به نسبت پایین در مقایسه با تلویزیون.
سمعی بودن صرف
توجه کمتر به آن نسبت به تلویزیون
پخش سریع
مجله
در اختیار داشتن فرصت برای توضیح.
اعتبار بالا نزد خوانندگان
عمر طولانی آگهی در مجله
انتخاب مخاطب
کیفیت به نسبت ضعیف چاپ
هزینه بالا
روزنامه
قابلیت انعطاف
بهنگامی
پوشش مطلوب بازار محلی
مقبولیت عمومی
عمر کوتاه آگهی
کیفیت چاپ نه چندان مطلوب

دسته‌ها: متفرقه