6/20
8/17
2/20
8/21
10.3.4- تحلیل توصیفی متغیرهای مستقل و وابسته با شاخص های مرکزی و پراکندگی
10.3.4- شاخص های پراکندگی و مرکزی
جداول(4-10) و(4-11) آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق را نمایش می دهند، در کل شاخص های توصیفی به دو بخش شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی تقسیم می شوند، مهم ترین شاخص های مرکزی عبارتنداز: مقدار میانگین ،میانه ، نما یا مد؛ همچنین شاخص های مهم تعیین پراکندگی مقادیر یک متغیر عبارتنداز: دامنه تغییرات ، واریانس و انحراف معیار .
در یک توزیع نرمال :
مقادیر Md=Mo=X با هم برابر است.
مقدار میانگین صفر است.
انحراف معیار برابر یک است.
مقدارکشیدگی صفر می باشد.
مقدارچولگی صفر است. (کلانتری، 1387: 85-80).
1.10.3.4- تحلیل توصیفی متغیرهای چهارگانه اول پژوهش
در جدول(4-10) تحلیل توصیفی متغیرهای چهارگانه اول این پژوهش بر حسب شاخص های مرکزی و پراکندگی آورده شده است.
جدول4-10: تحلیل توصیفی متغیرهای چهارگانه اول با شاخص های مرکزی و پراکندگی
تمایل ایجاد شده
ترجیح ایجاد شده
مجاب شدن
تبلیغات هیجانی

دسته بندی : متفرقه