متغیر وابسته
گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین

GRAY.KH

60 تا 73
14
9.3.4- آمارتوصیفی گویه های پژوهش
در جدول(4-9) آمارتوصیفی تمام گویه های پژوهش به تفکیک آورده شده است، در این آماره مقادیر فراوانی پاسخ گویی به سوالات به درصد بیان شده است.
جدول4-9: توصیف گویه های پژوهش
گویه ها
آماره
خیلی کم
کم
نظری ندارم
زیاد
خیلی زیاد
گویه های متغیرهای مستقل پژوهش
مواجهه
در اغلب شبکه های تلویزیونی، می توان تبلیغات محصولات مصرفی را دید.

دسته‌ها: متفرقه