تبلیغات محصولات مصرفی را که حس سلامتی و سالم زیستن را منتقل می کند بیشترمی پسندم.
6/15
5/26
8/21
5/16
8/17
به تبلیغات محصولات مصرفی که حس رهایی از مشکل خاصی را که مدتها با آن درگیر بوده ام،منتقل می کند بیشتر توجه می کنم.
8/12
7/22
2/21
3/24
8/17
تبلیغات محصولات مصرفی را که حس ارتباط خوب را انتقال می دهد بیشتر دوست دارم.
6/15
3/24
6/20
6/20
6/15
گویه های متغیرهای وابسته پژوهش
گرایش به خرید محصولات به درگیری ذهنی پایین

دسته‌ها: متفرقه