مواجهه
9
9-1
توجه
12
21-10
درک
10
31-22
بخش سوم : این بخش شامل 28 گویه می باشد که برای بررسی تبلیغات هیجانی (متغیر مستقل اول)، طراحی شده است که این متغیرازطریق سه ۥبعد «ایجاد تمایل ، ایجاد ترجیح ومجاب کردن» بررسی
شده است؛ تعداد و شماره ی گویه ها در جدول (3-7) آورده شده است.
جدول 3-7: گویه های مربوط به تبلیغات هیجانی
ابعاد
تعداد گویه ها
شماره گویه ها
مجاب شدن
10
41-32
تمایل
11

دسته‌ها: متفرقه