10
جمع

2,907
370
منبع : اداره آموزش وپرورش کل زنجان، بخش آمار و اطلاعات،1392
1.5.3- روش نمونه گیری
در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده می شود، نمونه گیری تصادفی خوشه ای دارای فرآیندی دو مرحله ای است: به این صورت که ابتدا جامعه به خوشه ها یا طبقاتی تقسیم می شود که هر یک از این خوشه ها آینه ی تمام نمای جامعه هستند و سپس از بین خوشه ها و بسته به اندازه ی نمونه تعدادی انتخاب می گردد، و در مرحله بعد در هر خوشه ی انتخاب شده عناصر به صورت تصادفی انتخاب می شوند (دهدشتی و بحرینی زاده،1390: 227). ابتدا از بین دبیرستان های دخترانه شهر زنجان که تعداد 3 دبیرستان در ناحیه1 و تعداد 4 دبیرستان در ناحیه 2 به عنوان خوشه اول انتخاب کرده، و سپس در مرحله بعد در هر یک از دبیرستان های انتخاب شده در مرحله قبل آزمودنی ها به تعداد نمونه محاسبه شده در جدول (3-3)، به صورت تصادفی انتخاب شدند؛ منظور از انتخاب تصادفی این است که به هر یک از افراد جامعه احتمال مساوی داده می شود تا در نمونه انتخاب شوند؛ به عبارت دیگر اگر حجم افراد هر خوشه (Nj) وحجم نمونه از هر خوشه را (ni) فرض کنیم احتمال انتخاب هر فرد جامعه در نمونه مساوی ni / Nj)) خواهد بود. در برآورد حجم نمونه نحوه محاسبه ذکر شده است.
2.5.3- برآورد حجم نمونه
در پژوهش حاضربا توجه به اینکه جامعه آماری محدود می باشد، با استفاده از فرمول کوکران مربوط
به جامعه ی محدود به تعیین حجم نمونه می پردازیم؛ وقتی که حجم جامعه مشخص باشد با استفاده از فرمول زیر به محاسبه حجم نمونه پرداخته می شود.
n = ( Nz2pq) /( Nd2+z2pq)
در این فرمول N حجم کل جامعه، n حجم کل نمونه، z ضریب اطمینان مطلوب (95درصد) ، d مقدار خطا(5درصد) ، p نسبت برآورده شده از وجود صفت یا ویژگی در جامعه(0.5) ،و qعدم وجود صفت یا ویژگی (0.5) است، با توجه به فرمول فوق حجم نمونه به این صورت محاسبه می شود.
370 = ((0.5)(0.5)(1.962) + (0.052)(9487)) / ((0.5)(0.5)(1.962)(9487)) n =
با توجه به مقدار z در سطح خطای 5درصد که برابر با 1.96 می باشد حجم نمونه کل مورد نظر 370 نفر مشخص گردید.
158= (9487)/(370)(4048) = 1n حجم نمونه در ناحیه 1
212= (9487)/(370)(5439) = 2n حجم نمونه در ناحیه 2
جدول 3-4: حجم نمونه به تفکیک مدارس
ردیف
مدارس

دسته‌ها: متفرقه