5/40
29
7/9
8/11
9
هر وقت که فیلمی را نگاه می کنم صدای بلند تبلیغات محصولات مصرفی اغلب توجه مرا جلب می کند.
8/7
9/19
7/13
29
3/29
بعضی وقتها تصاویری درتبلیغات محصولات مصرفی استفاده می شود که به نظرم واقعا جالب است.
8/11
8/26
6/10
9/29
9/20
وقتی موسیقی های جالبی در تبلیغات محصولات مصرفی پخش می شود ، بیشتر اوقات توجهم را جلب می کند.
3/33
3/28

دسته‌ها: متفرقه