به نظرم تبلیغات محصولی که حس زیباترشدن را منتقل می کند وقتی توسط هنرپیشه ی خانم بیان شود بیشترتصمیم می گیرم از آن استفاده کنم.
8/11
6/19
5/25
4/18
3/24
به نظرم هر چقدر تبلیغاتی که حس لذت را به من منتقل می کنند زیاد پخش می شود، وسوسه می شوم بیشتر از آن استفاده کنم.
15
3/24
7/18
4/22
3/19
وقتی تبلیغی با روش های جدید و تازه، یک محصول مصرفی را معرفی می کند ،حس می کنم این محصول، بیشتر خواسته ی مرا تامین خواهد کرد.
9/6
7/13
7/22
5/26
2/30
تبلیغات محصولات مصرفی را که از موزیک و کارتون های شاد استفاده می کنند بیشتر می پسندم.
9/29

دسته‌ها: متفرقه