نواحی
تعداد مدارس (واحد)
تعداد دانش آموزان (نفر)
ناحیه 1
17
4,048
ناحیه 2
23
5,439
کل
40
9,487
منبع : اداره آموزش وپرورش کل زنجان، بخش آمار و اطلاعات،1392
جدول3-2: اسامی و نواحی مدارس متوسطه دوم دخترانه شهرزنجان
ردیف
اسامی مدارس
ناحیه1
ناحیه2
جمعیت
منطقه

دسته‌ها: متفرقه