بر اساس ادبیات موجود، ابعاد متغیرها در فصل دوم ارائه شده است.
مشخص کردن ابعاد متغیرها
شکل3-1: مراحل مختلف انجام تحقیق
آزمون مدل ساختاری نهایی
دومین مرحله مدل سازی معادلات ساختاری.(بخش6.4و7.4)
جمع آوری داده ها به صورت میدانی
اولین مرحله مدل سازی معادلات ساختاری شامل ارزیابی تک بعدی (تک عاملی) بودن متغیرها و ارزیابی اعتبار و روایی ابزار اندازه گیری. (بخش4.7.3و5.7.3و5.4)
تعداد 400 پرسشنامه در بین نمونه آماری توزیع گردید. (بخش2.5.3)
پرسشنامه تحقیق در شش بخش (نامه همراه، متن توصیفی، سوالات عمومی و 3 بخش سوالات اختصاصی) تدوین شده است. (بخش3.7.3)
گویه ها بر اساس مبانی نظری پژوهش و بررسی تحقیقات پیشین صورت گرفته در این زمینه تدوین شده است. (بخش2.7.3)
طراحی پرسشنامه
تدوین گویه های مربوط به هر متغیر
تحلیل عاملی تاییدی
2.3- روش تحقیق
1.2.3- مفهوم تحقیق
از نظر انجمن تحقیقات بازاریابی آمریکا: « تحقیق عبارت است از جمع آوری و تحلیل داده های مربوط به خصیصه ها، نگرش ها، رفتارها، نظریات و داراییهای یک نمونه از افراد یا سازمانها».
تحقیقات بازاریابی کارکردی است که با جمع آوری اطلاعات، مصرف کنندگان، مشتریان و جامعه را به یکدیگر پیوند می زند (دهدشتی و بحرینی زاده،1390: 6).
2.2.3- مفهوم روش
مجموع فعالیتهایی که رسیدن به مقصدی را میسر می سازد، روش نام دارد. براین اساس روش علمی مجموعه فعالیتهایی است که محقق را به قوانین علمی یعنی قوانین ِواقعیت رهبری می کند (مهاجری ، 1390: 15).

دسته بندی : متفرقه