مدل (4-9) مدل نهایی این پژوهش است، این مدل در حالت T-Values قرار دارد. همان گونه که در این مدل مشاهده می شود، مسیرغیرمستقیم متغیر تبلیغات هیجانی (به واسطه یادآوری) به متغیر گرایش به خرید با مقدار(80/1-) که بزرگ تر از 96/1- است و در آستانه مقدار بحرانی (-1/96 >T> 1/96) قرار ندارد، و لذا این مسیر بی معنا می باشد. بنابراین یا باید به کلی، متغیر مکنون یادآوری تبلیغات هیجانی را حذف کرد و یا بایستی در صورت امکان با توجه به مبانی نظری تحقیق اقدام به اصلاح مدل کرد.
مدل4-9: مدل معادلات ساختاری پژوهش در حالت T-values
مدل های(4-10) و (4-11) مدل های نهایی اصلاح شده این پژوهش، بعد از حذف مسیر غیرمستقیم متغیر تبلیغات هیجانی (به واسطه یادآوری) به متغیرگرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین است؛ اولین مدل در حالت T-Values و دومین مدل در حالت Standard Solution قرار دارد، به کمک حالت T-Values می توان به تایید یا رد فرضیه ها پرداخت و حالت استاندارد امکان رتبه بندی متغیرها را فراهم می کند. نتایج بدست آمده در جدول(4-22) نشان داده شده است، همان گونه که مشاهده می شود در این مدل تمامی متغیرها درآستانه مقدار بحرانی (-1/96 >T> 1/96) قرار داشته و معنا دار است. در مورد اطمینان از نتایج این تحلیل باید به شاخص های برازش مدل نیز توجه کرد که در انتهای همین بخش به آن اشاره خواهد شد.
مدل4-11: مدل معادلات ساختاری اصلاحی پژوهش در حالت Standard Solution
مدل 4-10: مدل معادلات ساختاری اصلاحی پژوهش در حالت T-values
جدول(4-22) خلاصه ضرایب مسیر مدل معادلات ساختاری این پژوهش را نشان می دهد، در این جدول مقادیر هر دو مدل در حالت t و استاندارد آورده شده است .
جدول4- 22: خلاصه ضرایب مسیر مدل معادلات ساختاری
مسیر
علائم ترسیمی
ضریب B استاندار شده
T-Values
تمایل
تبلیغات هیجانی
گرایش به خرید
TAMA
83/0
12/12
ترجیح
تبلیغات هیجانی
گرایش به خرید

دسته‌ها: متفرقه