آنچه در مدل سلسله مراتب اثرات مورد توجه ویژه قرار گرفته سلسله گام‌های مشخصی است که مخاطب بایستی در هنگام برخورد با گونه‌های مختلف تبلیغات پشت سر گذارد. شش گام مورد نظر این مدل در سه مرحله زیر خلاصه شده‌اند:
مرحله شناختی: محدوده افکار و اندیشه‌ها (تبلیغات، اطلاعات ارائه می‌کنند).
مرحله احساسی: محدوده احساسات (تبلیغات، احساسات را تغییر می‌دهد).
مرحله رفتاری: محدود انگیزه‌ها (تبلیغات، سبب تحریک انگیزه ها می‌شود). (آقازاده و بخشی زاده ، 1391: 131).
2.18.1- مدل مفهومی
براساس موضوع پژوهش ومدل سلسله مراتب اثرات، مدل مفهومی خود را طراحی نموده ایم؛ که در آن ازمرحله ی احساسی « شامل: تمایل، ترجیح و مجاب شدن » درمدل سلسله مراتب اثرات بهره جسته و آن را هم مستیماً و هم با واسطه ی یادآوری تبلیغات به مرحله رفتاری یعنی گرایش به خرید درمورد محصولات مصرفی با سطح درگیری ذهنی پایین ربط داده ایم؛ یادآوری تبلیغات هیجانی به عنوان متغیر مستقل دوم به عنصر بازیابی از حافظه که خود از طریق سه بعد مواجهه، توجه و فهم سنجیده می شود، مرتبط می گردد. این مدل در شکل(1-2) نشان داده شده است.
« شکل1-2: مدل مفهومی پژوهش »
H2a3
H2a2
H2a1
H2a
H2
H1
H1c
H1b
H1a
مواجهه
توجه
فهم

دسته‌ها: متفرقه