شاخص
نام شاخص
اختصار
مقدار
برازش قابل قبول
شاخ های برازش مطلق
سطح تحت پوشش
Chi-Square
16
بزرگ تر از 5 درصد
شاخص نیکویی برازش
GFI
98/0
GFI>%90
شاخص نیکویی برازش اصلاح شده
AGFI
92/0
AGFI>%90
ریشه میانگین مربعات باقیمانده
RMR

دسته بندی : متفرقه