با توجه به جدول(4-27) مقدار010/0 sig=است و از آنجایی که این مقدار کوچک تر از05/0 است می توان نسبت F را معنا دار دانست و فرض H1 را پذیرفت، بنابراین بین متغیر پایه تحصیلی و گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین رابطه معناداری وجود دارد؛ حالت رد فرض H0نشان دهنده اختلاف میان تیمارها(میانگین ها) می باشد و ما تنها نتیجه می گیریم که حداقل دو گروه از گروههای مورد مطالعه از نظر آماری تفاوت معنی داری را نشان می دهند اما نمی توان تشخیص داد که این گروهها که از نظر آماری متفاوتند کدام گروهها خواهند بود، در چنین شرایطی باید از آزمونهای تعقیبی (Post -Hoc) به منظور شناسایی این تفاوتها استفاده نمود.مهمترین این آزمونها عبارتند از: روش کمترین مربعات ، روش بونفرونی ، توکی ، شفه ،روش نیومن- کلز و روش دانت . تمامی این آزمون ها در شرایط خاص خود کاربرد دارند اما اغلب به نتیجه نسبتا مشابهی می رسند.
جدول 4-27: آنالیز واریانس
گرایش به خرید محصولات با درگیری ذهنی پایین
حاصل جمع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
مقدارF
سطح معنا داری
( Sig)
درون گروهی
5.571

دسته‌ها: متفرقه