بیش از1,500,000
39
12.1
14.6
100.0
پاسخ داده شده
268
83.5
100.0
مفقودی (بدون پاسخ)
53
16.5
کل
321
100.0
نمودار (4-7) تحلیل توصیفی میزان درآمد خانواده را به نمایش می گذارد. بلند ترین ستون این نمودار نشان دهنده درآمد 500 هزارتا یک میلیون تومان است که دارای بیشترین فراوانی در بین تمام گروه های درآمدی است .
نمودار4-7: توزیع فراوانی نمونه به تفکیک میزان در آمد
فراوانی
5.3.4- تحلیل توصیفی پاسخگویان بر حسب میزان هزینه ماهیانه خانواده
هزینه های جاری خانواده ازجمله معیارهای سنجش غیر مستقیم وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد است که در ترکیب با سایر شاخص ها مورد استفاده قرار می گیرد، همان گونه که در جدول (4-6) ملاحظه می شود از میان 321 پاسخگویی که به پرسش های این تحقیق پاسخ گفته اند، پاسخگویانی که میزان هزینه ماهیانه خانواده خود را بین 500 هزارتا1میلیون تومان اعلام کرده اند با3/34 بیشترین فراوانی را داشته اند، و پاسخگویانی که هزینه خانواده خود را بیش از1,500,000 تومان اعلام کرده اند با 8/7 درصد کمترین فراوانی در بین پاسخگویان را به خود اختصاص داده است .

دسته‌ها: متفرقه