پسندیدن
ماندنی در ذهن

59-53
مجاب شدن
واقعی بودن یا نزدیکی به حقیقت
متقاعد شدن یا تصمیم به استفاده
وسوسه انگیز و مورد پسند بودن

41-32
یادآوری
بازیابی
مواجهه
دیدن تصاویر- شنیدن صدای بلند- شنیدن موسیقی- زیاد در معرض بودن
9-1
توجه
توجه غیر ارادی و ناخودآگاه – منتظر بودن- دقت- شنیدن یا تماشای کامل
21-10
فهم
مطابقت با خواسته – در راستای انتظارات- ایجاد امیدواری- تداعی آرزوها- زنده کردن خاطرات

دسته‌ها: متفرقه