کل
*
*
9,487

منبع : اداره آموزش وپرورش کل زنجان، بخش آمار و اطلاعات،1392
5.3- نمونه آماری پژوهش
پژوهشگران غالباً توانایی اجرای پژوهش در مورد کل اعضای جامعه را ندارند، به همین دلیل پژوهش خود را به نمونه کوچکی محدود می کنند (دلاور، 117:1384)؛ گروه نمونه مجموعه کوچکی از جامعه آماری است، مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعه آماری انتخاب شده اند (سکاران،1390: 295). که این نمونه باید کلیه یا اکثر ویژگی های جامعه ی کل را داشته باشد تا بتوان نتایج حاصل از آن را به کل تعمیم داد. بر این اساس، نمونه گیری باید بر اساس اصول و قواعد معینی انجام گیرد (میرزایی،1387: 173). نمونه آماری این پژوهش مطابق با جامعه آماری، از بین دانش آموزان مدارس متوسطه دوم دخترانه شهرزنجان انتخاب گردیده است که درجدول (3-3) نشان داده شده است.
جدول3-3: جمعیت نمونه آماری منتخب درمدارس متوسطه دوم دخترانه شهرزنجان
ردیف
اسامی مدارس
ناحیه
جمعیت (نفر)
نمونه(نفر)
1
ولیعصر
1
416
51

دسته‌ها: متفرقه