051/0
RMSEA<%10
در جدول(4-19) مهم ترین و متداول ترین شاخص های برازش آورده شده است. همان گونه که در جدول زیر دیده می شود تقریبا تمامی شاخص ها کفایت آماری دارند، بنابراین با اطمینان بسیار بالایی می توان دریافت در مورد این شاخص به برازش کامل به دست آمده است.
8.1.5.4- تحلیل SEM متغیر گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین
هفتمین مدل مربوط به متغیر گرایش به خرید کالاهای با درگیری ذهنی پایین است، مقدار درجه آزادی بر روی کای اسکوئر برای مدل حاضر 271/1=() ، و مقدار29RMSEA=0/0 است، این مدل در حالت مقادیر استاندارد شده((T-values نمایش داده شده است.
مدل 4-7: تحلیل SEM متغیرگرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین
جدول4-20: گزیده ای از شاخص های برازش متغیر گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین
شاخص
نام شاخص
اختصار
مقدار
برازش قابل قبول
شاخص های برازش مطلق
سطح تحت پوشش
Chi-Square
41
بزرگ تر از 5 درصد
شاخص نیکویی برازش
GFI
99/0

دسته‌ها: متفرقه