مزيت­ رقابتي پايدار

1-1-1      مزيت­ رقابتي پايدار مفهوم مزيت رقابتي پايدار[1] در سال 1984 و هنگامي مطرح شد که دي[2] استراتژي­هاي حفظ مزيت رقابتي را تبيين کرد. اصطلاح  SCA به شکل جدي در سال 1985 از سوي پورتر و در چارچوب انواع استراتژي…

Continue Reading

سرمايه اجتماعي و نقش آن در ايجاد دانش

  دانش ماهيتي اجتماعي دارد و اين ويژگي بر پيچيدگي مفهوم آن افزوده است و به دليل ماهيت اجتماعي دانش و آميخته بودن آن با ارزش ها و باورها و تجارب انساني ،بسيار انتزاعي است و درك آن مستلزم تعمق…

Continue Reading

چالش های برند سازی شرکت های تولیدی آسیا

2-2-11-1). معضل برند سازی افزایش در بهره وری بیش از هر چیزی شد که قبلاً در خلال تمدن بشری به آن دست یافته شده بود.نسخه ی صنعتی شدن قبل از ورود به آسیا در سرتاسر کشور های اروپا و آمریکای…

Continue Reading

مبحث اول: تحلیل ماهیت قرارداد استفاده از فضای مجازی    در قالب یکی از عقود معین

  عقد معین گروهی از قراردادهاست که در قانون نام خاصی دارد و قانونگذار شرایط ویژه و آثار آنها را معین کرده است؛ مانند بیع، اجاره، قرض و… .«در این گونه قراردادها قالب بیان اراده از پیش فراهم آمده و…

Continue Reading

1-20-2 کاربرد سیلیس در محصولات باغبانی

  پوست انار طی دوره انبارداری دچار کاهش کیفیت ظاهری و بیماری می­شود و این موضوع روی کیفیت ظاهری میوه اثر می­گذارد. از این­رو استفاده از ترکیبات سیلیسی به منظور کاهش حمله پاتوژن­ها در پس از برداشت توصیه شده است…

Continue Reading

الف) اهمیت اثبات و تأثیر آن در ثبوت

  اثبات وجود حق از اهمیت بسیاری برخوردار است. اگر حقوق به مرحله  اثبات توجه نکند پائی لنگ برای رسیدن به مقصود و هدف خودکه همانا دادن حق به حقدار است خواهد داشت. مرحله  اثبات دارای آنچنان اهمیتی است که…

Continue Reading