مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق JITM_Volume 7_Issue 1_Pages 105-124-1

چرخه اول؛ اقدام پژوهی در اولین چرخه اقدام پژوهی با رویکردی کاملاً اثبات گرایانه، درصدد سنجش مزایای سیستم هـایسازمانی با استفاده از چارچوب کارت امتیازی متوازن برآمدیم. افق زمانی ممکن است تک مقطعی یا چند ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق JITM_Volume 7_Issue 1_Pages 125-142-1

سطحاجتماعی– بومیانسانی سطحوظایف سطحالکترونیکی خدمات(فناوری سطح)زیرساخت() سطح در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله JITM_Volume 7_Issue 1_Pages 69-84-1

Outsourcing Risks Risk Management پیشینه پژوهش فناوری اطلاعات و ارتباطات1 در کارایی کسبوکارهـا نقـش اسـتراتژیکی ایفـا مـیکنـد . اخبـارخلاقیت و نوآوری سازمانها در توسعه استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی، به موضوعی طبیعی در کسب وکارها تبدیل شده ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود JITM_Volume 7_Issue 1_Pages 1-4-1

تبصرهتبصره 21:: مشخصات اصطلاحات خارجینویسنده با/ معادل نویسندگانهای بهجزدقیق ودر رسا درصفحه اولزبان، نباید فارسی درو نامهیچ کامل قسمت واژه و دیگری از عبارت مقالههای ذکر شود.اختصاری به کار رفته در مـتن، بـه زیرنویس ارجاع ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله JITM_Volume 7_Issue 1_Pages 23-48-1

بنا به گفته فنگ و همکارانش (1997)، برای حل مسائل بهینه سازی چندهدفه، الگوریتم هـایفرا ابتکاری نسبت به سایر روش ها برترند. روش هـای ابتکـاری نیـز تضـمین نمـی کننـد جـواب بهینه ای قطعی برای مسئله ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق JITM_Volume 6_Issue 4_Pages 701-720-1

(2011) زیربناهای مدیریت دانش؛ شامل زیرساخت های سازمانی است که کارایی اقدامات مدیریت دانـش راارتقا می دهد. هندژیک (2001) زیربنای فنی ؛ ابزاری توانمند در تسهیل تسهیم، ارائه و تبدیل دانش است کـه قابلیـت هـای ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان JITM_Volume 6_Issue 4_Pages 721-746-1

کارت، جست وجو در سطل زباله، کارتهای جعلی (پـاک کـردن نـوار مغناطیسـی1، ایجـاد کـارتتقلبی، ضبط کردن2، کارت سـفید )، سـرقت پسـتی، افشـای اطلاعـات در محـل کـار یـا منـزل،شبکه هـای اجتمـاعی، تقلـب ورشکسـتگی3، تقلـب در دسـتگاه ادامه مطلب…

By 92, ago