مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله JITM_Volume 6_Issue 4_Pages 629-648-1

ناگونوا و لوگا (2013) ویژگی های فردی، آموزشی و سـازمانی را متغیرهـای مـؤثر بـر پیامـدهای آموزش می دانند. سیتزمان و همکاران ( 2006) در مطالعه خود برای تعیین اثربخشی فراینـدها ی پیاده سازی یادگیری الکترونیکی، ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد JITM_Volume 6_Issue 4_Pages 675-700-1

یه اونگ، 1998 عملکرد، قابلیت استفاده. بارون، 1996 گرافیک، لینک ها، چندرسانهای، اندازه صفحه، متن. بل و نلسون، 1998 قابلیت دسترسی، محتوا، گرافیک، ساختار سایت، تراکنش، کاربرپسندبودن. اولسینا، 1999 کارایی، عملکرد، قابلیت اطمینان، قابلیت استفاده ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله رایگان JITM_Volume 6_Issue 4_Pages 607-628-1

حوز ه کارکردی اهداف SCRM توانمندی های SCRM تحقیقات بازار پیگیری و توجه نظارت مستمر بر گفتوگوهای مشتریان با یکدیگر به جـای اسـتفاده ازگروه های تمرکز و انجام تحقیقات منقطع. بازاریابی گ فتوگو مشارکت و ادامه مطلب…

By 92, ago