مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله JITM_Volume 7_Issue 1_Pages 23-48-1

بنا به گفته فنگ و همکارانش (1997)، برای حل مسائل بهینه سازی چندهدفه، الگوریتم هـایفرا ابتکاری نسبت به سایر روش ها برترند. روش هـای ابتکـاری نیـز تضـمین نمـی کننـد جـواب بهینه ای قطعی برای مسئله ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق JITM_Volume 6_Issue 4_Pages 701-720-1

(2011) زیربناهای مدیریت دانش؛ شامل زیرساخت های سازمانی است که کارایی اقدامات مدیریت دانـش راارتقا می دهد. هندژیک (2001) زیربنای فنی ؛ ابزاری توانمند در تسهیل تسهیم، ارائه و تبدیل دانش است کـه قابلیـت هـای ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان JITM_Volume 6_Issue 4_Pages 721-746-1

کارت، جست وجو در سطل زباله، کارتهای جعلی (پـاک کـردن نـوار مغناطیسـی1، ایجـاد کـارتتقلبی، ضبط کردن2، کارت سـفید )، سـرقت پسـتی، افشـای اطلاعـات در محـل کـار یـا منـزل،شبکه هـای اجتمـاعی، تقلـب ورشکسـتگی3، تقلـب در دسـتگاه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله JITM_Volume 6_Issue 4_Pages 629-648-1

ناگونوا و لوگا (2013) ویژگی های فردی، آموزشی و سـازمانی را متغیرهـای مـؤثر بـر پیامـدهای آموزش می دانند. سیتزمان و همکاران ( 2006) در مطالعه خود برای تعیین اثربخشی فراینـدها ی پیاده سازی یادگیری الکترونیکی، ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد JITM_Volume 6_Issue 4_Pages 675-700-1

یه اونگ، 1998 عملکرد، قابلیت استفاده. بارون، 1996 گرافیک، لینک ها، چندرسانهای، اندازه صفحه، متن. بل و نلسون، 1998 قابلیت دسترسی، محتوا، گرافیک، ساختار سایت، تراکنش، کاربرپسندبودن. اولسینا، 1999 کارایی، عملکرد، قابلیت اطمینان، قابلیت استفاده ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله رایگان JITM_Volume 6_Issue 4_Pages 607-628-1

حوز ه کارکردی اهداف SCRM توانمندی های SCRM تحقیقات بازار پیگیری و توجه نظارت مستمر بر گفتوگوهای مشتریان با یکدیگر به جـای اسـتفاده ازگروه های تمرکز و انجام تحقیقات منقطع. بازاریابی گ فتوگو مشارکت و ادامه مطلب…

By 92, ago