حوز ه کارکردی اهداف SCRM توانمندی های SCRM
تحقیقات بازار پیگیری و توجه نظارت مستمر بر گفتوگوهای مشتریان با یکدیگر به جـای اسـتفاده ازگروه های تمرکز و انجام تحقیقات منقطع.
بازاریابی گ فتوگو مشارکت و تحریک انجام گفتوگوهای دوطرفه مشتریان با یکدیگر بـ هجای برقراری تعاملات یک سویه سازمان با وی .
فروش برانگیختن فراهم کردن تسهیلات لازم برای مشتریان علاقهمند، بهمنظور کمک بهفروش یا معرفی (محصول یا …) به دیگران.
خدمات پس از فروش پشتیبانی توانمندسازی مشتریان برای حمایت از یکدیگر.
توسعه محصول پذیرش نظرات مساعدت مشتریان برای بیان ایـدههـا بـا هـدف ارتقـای محصـولات وخدمات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Social Technology
رسانه اجتماعی ، مفاهیم و انواع آن
ایده اصلی توسعه رسانه اجتماعی چندان پیچیده نیست؛ درواقع مـی تـوان علـت اصـلی پیـدایشچنین مفهومی را در اهداف اولی ه توسعه دهندگان اینترنت جست وجو کرد. با ایـن حـال، بـ ه نظـر می رسد همچنان نوعی ابهام در باب چیستی رسانه های اجتماعی، تفاوت آن با مجموعـه مفـاهیممرتبط با وب 2 و همچنین UGC1، میان مدیران، محققان و فعـالان مـرتبط وجـود دارد. وب 2 درواقع اصطلاحی است که نخستینبار در سال 2004 برای تعریف روشی به کار رفت کـه بـر آناساس، تولیدکنندگان نرم افزار و کاربران نهایی، به استفاده از وب جهانی، به مثابه پلتفورمی مبادرت ورزیدند که نه تنها ایجاد محتویات و برنامههای آن توسط افراد امکانپذیر بود، بلکه توسط ایشان در محیطی مشارکتی بازمرور و تعدیل می شد. وب 2 صرفاً هرگونه به روزرسانی فنی ایجادشده در وب جهان گستر (وب 1) نیست. مهم ترین ویژگیهای لازم برای معنایافتن این مفهوم وجود سـهآیتم Adobe Flash (روشی بسیار رایج و مشهور برای افزودن نقاشی متحرک، صدا / تصـویر وبه طورکلی پویایی به صفحات وب)، RSS (زیرمجموعـه web feed formatهـا کـه عمـدتاً در راستای به روزرسانی پیوسته استفاده می شود) و AJAX (روشی برای بازیابی پیوسته و تمام مـدتداده ها از سرورها) است. در حالیکه وب 2 مجموعه بنیان های ایدئولوژیک و فنی رسانه اجتمـاعیرا بازنمایی می کند، UGC در قالب مجموعه روش هایی بیان می شود که افراد برمبنای آن امکان استفاده از رسانههای اجتماعی را خواهند یافت.
UGC برای معنایافتن به سه ویژگی نیاز دارد (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه2، 2007):
انتشار روی مجموعه سایت های در دسترس عمومی یا شبکه های اجتماعی؛
دربرداشتن سطحی معین از اقدامات خلاقانه؛
ایجاد شدن خارج از رویه و شیوههای حرفه ای.
بر مبنای دسته بندی و تمییز مفاهیم وب 2 و UGC، حال خواهیم توانست تعریـف دقیقـی از رسانه اجتماعی بیان کنیم. رسانه اجتماعی مجموعه ای از برنامه های کاربردی اینترنت محورند که بر اساس مبانی ایدئولوژیک و فنی مفهوم وب 2 ایجاد شده انـد و در عـین حـال، امکـان خلـق وتبادل محتوا توسط کاربران را فراهم میآورند (کاپلان و هاینلین، 2012).
در راستای پیشبرد پژوهش، بهدنبال طبقهبندی رسانه های اجتماعی خواهیم بود. بـرای خلـقچنین مدل طبقه بندی ای، مبتنی بر دو مجموعه از نظریه های حوزه تحقیقات رسانه (نظریـه هـای حضور اجتماعی و غنای رسانه) و فرایندهای اجتماعی (نظریه های نمود خود در زندگی روزمـره و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
User Generated Contents
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
خودافشایی)، دو عامل کلیدی رسـانه هـا ی اجتمـاعی ، عمـل مـی کنـیم . برپایـه نظریـه »حضـوراجتماعی« می توان رسانه ها را بر اساس میزان حضور اجتماعی ایشان تمییز داد. حضور اجتمـاعی یک رسانه، میزان توانمندی آن در راستای توسعه ارتباطی صوتی، تصویری و نزدیکی (فیزیکـی ) میان دو نفر در نظر گرفته می شود. »غنای رسانه« یکی دیگر از مجموعـه نظریـه هـا یی در نظـرگرفته می شود که بسیار به نظریه حضور اجتماعی نزدیک است. غنـای رسـانه میـزان اطلاعـاتیاست که در بازه زمانی معین توانایی انتقال یافتن مـی یابـد . معیـار دیگـر کـه بـرای طبقـه بنـدی رسانه های اجتماعی استفاده می شود بر جنبه اجتماعی بودن این رسانه ها تأکید دارد. نظریه »نمـودخود در زندگی روزمره« بیان می کند در تمام ارتباطات اجتماعی، افراد تمایل به پیگیری برداشـتدیگران از خود دارند. به بیانی دیگر، ارتباطات با هدف تأثیرگذاری بر دیگـران بـه منظـور کسـبتوجه دیگران انجام می گیرد و برمبنای تمایل فرد در راستای ایجاد تصویری منطبق با شخصـیتفردی هدایت می شود. معمولاً چنین ارائـ ه ای از طریـق خود افشـایی انجـام مـی پـذیرد؛ بنـابراین خودافشایی، آشکارسازی آگاهانه یا ناآگاهانه اطلاعات شخصی (مانند افکار، احساسات و…) است؛ به گونه ای که تصویر مد نظر فرد نزد مخاطبان ایجاد شود. ترکیب دو بعـد ی کـه بیـان شـد، بـهطبقه بندی انواع رسانه های اجتماعی منجر خواهد شد (جدول 2).
جدول2. انواع رسانه اجتماعی

افشایی

خود

درجه

افشایی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

خود

درجه


پاسخ دهید