ناگونوا و لوگا (2013) ویژگی های فردی، آموزشی و سـازمانی را متغیرهـای مـؤثر بـر پیامـدهای آموزش می دانند. سیتزمان و همکاران ( 2006) در مطالعه خود برای تعیین اثربخشی فراینـدها ی پیاده سازی یادگیری الکترونیکی، با در نظر گرفتن سه مؤلفه صلاحیتها، تجربهها و نگـرش هـا ، دریافتند که هر سه مؤلفه در توسعه یادگیری الکترونیکی تأثیر دارند.
در ایران اغلب پژوهش ها بر یک یا دو عامل اساسی نظـام یـادگیری الکترونیکـی متمرکزنـد
(هداوند و کاشانچی، 1392). برای مثال، می توان به پژوهش یعقـوبی، ظفـری و ملائـی (1388) اشاره کرد که نشان دادند تعاملات و پشتیبانی مدیریتی و محتوا و ابزارهای آموزشی، در اثربخشی نظام آموزش الکترونیکی مؤثرند. در پژوهش دیگـری کـه قائـدی، عطـاران و عسـگری (1386) انجام دادند، سه عامل محتوا، قابلیت دسترسی و نظام مدیریت یادگیری، عوامل مؤثر بر اثربخشی نظام یادگیری الکترونیکی معرفی شدند. در پژوهش حسینی، میرعرب رضی و رضایی (1386) بر عواملی چون شیوههای تدریس، روش ارزیابی و طراحی صفحات وب تمرکز شده است. مـیلادیو ملک محمدی (1389) بر این باورند که چهار عامل زیرساختی، فنی، آموزشـی و پشـتیبانی، بـریادگیری الکترونیکی تأثیر دارند. اناری نژاد، ساکتی و صفوی (1389)، عمده ترین دلایـل کـاهشاثربخشی یادگیری های الکترونیکی را تناسب نداشتن محتـوا بـا نیازهـا، یکپارچـه و جـامع نبـودن دوره ها و تناسبنداشتن روشهای تدریس بـا محتـوای دوره هـا مـی داننـد . از دیـدگاه هداونـد وکاشانچی (1392)، عوامل تأثیرگذار بر آموزش الکترونیکـی را مـی تـوان در چهـار گـروه فـردی،شغلی، سازمانی و آموزشی قرار داد. یعقوبی (1388) معتقد است که عامل پشتیبانی از یـک سـو ومحتوا و ابزارهای آموزشی از سوی دیگر، بر موفقیت نظام یادگیری الکترونیکی تأثیرگذارند.
لی، یون و لی (2009) نیز بر اساس مطالعات گسترده در زمینه آموزش الکترونیکی و با استناد به نظریه جریان، نظریه ارزیابی کیفیت خدمات و مدل پذیرش تکنولوژی، چهار دسته عوامل کلی مؤثر بر اثربخشی آموزش الکترونیکی را عوامل مرتبط با ویژگی های مـدرس، عوامـل مـرتبط بـاابزار آموزشی، عوامل مرتبط با محتوای مطلب تدریس شده و جذابیت دوره معرفی کردند. شکل 1 مدل پیشنهادی این محققان را نشان می دهد.

اثربخشی

مطالب

محتوای

دوره

جذابیت

ویژگی

مدرس

های

با

مرتبط

عوامل
آموزشی

ابزار

اثربخشی

مطالب

محتوای

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

دوره


پاسخ دهید