یه اونگ، 1998 عملکرد، قابلیت استفاده.
بارون، 1996 گرافیک، لینک ها، چندرسانهای، اندازه صفحه، متن.
بل و نلسون، 1998 قابلیت دسترسی، محتوا، گرافیک، ساختار سایت، تراکنش، کاربرپسندبودن.
اولسینا، 1999 کارایی، عملکرد، قابلیت اطمینان، قابلیت استفاده
جانسون و مارک، 1999 اطلاعات تماس، محتوا، عملکرد، ناوبری کاربران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Website Evaluation
Website Assessment
Website Design Model
Website Criteria
Website Usability
Website Quality
Website Effectiveness
Website Efficiency
منبع ابعاد اصلی
ایوانس و وانسا، 1999 محتوا، طراحی، تعامل پذیری، چندرسانه ای، محتویات متنی.
لیو و کیرک، 2000 سرگرمی، کیفیت اطلاعات، قابلیت یادگیری، کیفیت خدمات، کیفیت سیستم، استفاده از سیستم.
ژانگ و گیسلا، 2000 زیبایی، محتوا، اعتبار، لذت، ساختار اطلاعات، ناوبری کاربران، محرمانگی، امنیت، فنی.
هیزینگ، 2000 محتوا، طراحی.
بونادیچا متئوس و همکـاران، 2001 قابلیت دسترسی، محتوا، ناوبری کاربران، سرعت.
اسمیت، 2001 محتوا، استفاده آسان.
پردو، 2002 قابلیت دسترسی، زیبایی، محتوا، راحت بودن ناوبری کاربران، سرعت.
ژانگ و گیسلا، 2002 زیبایی، محتوا، اعتبـار، لـذت، سـاختار اطلاعـات، نـاوبری کـاربران، محرمـانگی، امنیـت، فنـی،قدرت دادن به کاربر.
بن بونان فیش، 2001 محتوا، تعامل پذیری، ناوبری کاربران.
لیو و همکاران، 2001 محتوا، قابلیت یادگیری، کیفیت سیستم، قابلیت استفاده.
آگاروال و ویسوانات، 2002 ارتباطات، محتوا، استفاده آسان، احساس.
العدوانی و پراشانت، 2002 زیبایی، محتوا، فنی.
پارک و سه اونگ، 2002 طراحی.
رنگنتان و شوبها، 2002 محتوا، طراحی، محرمانگی، امنیت.
لی و تانشی، 2002 شایستگی، صمیمیت، کیفیت اطلاعات، پاسخگویی، دستیار آنلاین.
پالمر، 2002 محتوا، تعامل پذیری، ناوبری کاربران، پاسخگویی.
بارنز و ریچارد، 2002 محتوا، خدمات، قابلیت استفاده.
اولسینا و گوستاو، 2002 کارایی، عملکرد، قابلیت اطمینان، قابلیت استفاده.
واندرمرو و جامس، 2003
محتوا، اطلاعات سازمان، راحتبودن ناوبری کاربران، کیفیـت اطلاعـات، تعامـلپـذیری، واسـطکاربری، امکانات جست وجو در سایت، ناوبری کاربران، قابلیت اطمینان، پروفایـل کـاربر، امنیـت،ساختار سایت، فنی.
کو او، 2003 کیفیت خدمات
شیانگ، 2003
دقت در محتویات، به روز بودن، کارایی، ناوبری کاربران، ابزارهای نـاوبری کـاربران، نحـوه ارائـهاطلاعات، قابلیت اطمینان، پشتیبانی از کاربر.
رابینس و آنتونیس، 2003 اطلاعات سازمان، به روزبودن، طراحی، ناوبری کاربران، نحوه ارائه اطلاعات، سرعت، پشتیبانی ازکاربر، دنبالکردن کاربر.
بارنز و ریچارد، 2003 کیفیت اطلاعات، تعاملپذیری، قابلیت استفاده.
لی و سانگ جائه، 2003 زیبایی، محتوا، استفاده آسان، عملکرد، شخصیسازی، قابلیت اطمینان.
هونگ و جینوو ، 2004 خطا نداشتن، قابلیت استفاده.
لاوی و نوآم، 2004 کیفیت خدمات، قابلیت استفاده.
کاپلانیدو و ووگت، 2004 قابلیت دسترسی، محتوا، ناوبری کاربران.
منبع ابعاد اصلی
کاپلاندو و ووگت، 2004 استفاده آسان، سرگرمی، خدمات رسانی کامل، شخصیسازی، سرعت، اعتماد، قابلیت استفاده.
سو و آلاستیر، 2004 مشتری، بازاریابی، فنی.
میراندا و بانگیل، 2004 قابلیت دسترسی، ارتباطات، محتوا، ناوبری کاربران، سرعت، تراکنش.

مویلی و مارک، 2004 اتصالات، محتوا، قالب کلی صفحات، شخصیسازی.
وان ایواردن، 2004 اطمینان، صمیمیت، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، جنبههای محسوس.
ترفدار و ژی ژانگ، 2005 قابلیت استفاده.
کا او، ژانگ و سیدل، 2005 جذابیت، صمیمیت، کیفیت اطلاعات، پاسخگویی، کیفیت خدمات، کیفیت سیستم، اعتماد.
داولــی ، فرانچســکو و النــا ،
2005 قابلیت دسترسی، اجابت کاربران، محتوا، کارایی، قابلیت نگهداری، قابلیـت اسـتفاده، پشـتیبانی ازکاربر.
بلیــک، کیمبرلــی و کــولین ،
2012 اعتبار، شهرت خارج از وب، صفحه پرسشهـای متـداول، بـازخورد، چندزبانـهبـودن، بازگردانـدنسفارش، اطلاعات قیمت، اطلاعات محصول و خدمات، کالا، تراکنشهای مـالی امـن، سـرعت،تراکنش سرعت.
چـــارکرابورتی، پراشـــانت ودیوید، 2005 کیفیت اطلاعات، آگاهی دهنده بودن، قابلیت استفاده.
شــوای ســوجین و آلاســتیر ،
2005 قابلیت دسترسی، زیبایی، به روز بودن، مشتری، بازاریـابی، نـاوبری کـاربران، بازاریـابی رابطـه ای، خدمات، فنی.
بیلسل، گلسین و دا، 2006 اطمینان، محتوا، اطلاعات سازمان، شهرت خارج از وب، صـفحه پرسـشهـای متـداول، نـاوبریکاربران، شخصیسازی، نحوه اطلاعاترسانی، محرمانگی، مراقبت از کاربر.
بلدونا و لیپینگ، 2006 محتوا، تعامل پذیری، ارتقای محصول.
لی و نامهو، 2006 طراحی
بارنز و ریچارد، 2006 محتوا، خدمات، قابلیت استفاده
لی و کنت 2006
محتوا، به روز بودن، صمیمیت، ناوبری کاربران، مشارکت کاربران، شخصیسازی، شهرت، سرعت پاسخ، امنیت، درکپذیربودن.
بالوگلو و یاک آپ، 2006 طراحی، عملکرد، تعاملپذیری، بازاریابی، ناوبری کاربران.
هاشم ، جیمی و لاو، 2007
قابلیت استفاده، اعتبار نام تجاری، ارتباطات، اطلاعات تمـاس، محتـوا، بـهروز بـودن، سـرگرمی،ناوبری کاربران، ارتقای محصول و خدمات، امنیت، فنی، تراکنش، اعتماد.
بیوکزکان و دی روآن، 2007 صمیمیت، شهرت خارج از وب، کیفیت اطلاعات، شخصیسازی، نحوه اطلاعاترسـانی، قابلیـتاطمینان، جنبه های محسوس، مراقبت از کاربر.
پارک و دیگران، 2007 زیبایی، محتوا، استفاده آسان، خدمات رسانی کامل، پاسخگویی، امنیت/ محرمانگی.
پارک و اولریک، 2007 زیبـایی، ارتباطـات، اسـتفاده آسـان، خـدماترسـانی کامـل، کیفیـت اطلاعـات، تعامـلپـذیری، شخصی سازی، محرمانگی، پاسخگویی، امنیت، اعتماد.
لین، 2007 طراحی، صمیمیت، کیفیت اطلاعات، تعاملپذیری، پاسخگویی، امنیت، کیفیت خـدمات، کیفیـتسیستم.
ین، پاول و می، 2007 محتوا، ساختار سایت.
الینگ، 2007 محتوا، ناوبری کاربران.
کی یو و چانهو، 2007 بازاریابی، خدمات، ساختار سایت.
شی ای و ییشان، 2008 انجمن های کاربران، محتوا، واسط کاربری، شخصی سازی.
اشمیت و دیگران، 2008 چندرسانه ای، ناوبری کاربران، محرمانگی، ارتقای محصـول و خـدمات، امنیـت، کیفیـت خـدمات،مراقبت از کاربر.
منبع ابعاد اصلی
بای، لا و ون، 2008 عملکرد، قابلیت استفاده.
کی، لاو و بوهالیس، 2008 زیبایی، جذابیت، مشتری، استفاده آسان، بازاریابی، ناوبری کاربران، فنی.
هو، 2009 در دسترس بودن، کارایی، خدمات رسانی کامل، شخصی سازی، محرمانگی، پاسخگویی، امنیت.
شانگ و سو ون، 2009 تعامل پذیری، شخصی سازی، امنیت.
لین، 2009 عملکرد، تعامل پذیری، بازاریابی، ناوبری کاربران.
هرناندز و جیم ناز و مارتین، 2009 قابلیت دسترسی، محتوا، ناوبری کاربران.
کونولی، 2009 کیفیت خدمات.
کیم و لیندا، 2009 محتوا، استفاده آسان، سرگرمی، خدمات رسانی کامل، تعامل پذیری، اعتماد.
ربابه و احمد مسعود، 2010 کارایی، ناوبری کاربران، قابلیت استفاده، کاربرپسندبودن.
تسای، 2010 به روز بودن، سرگرمی، مرتبطبودن اطلاعات، ناوبری کاربران، شخصی سازی، پاسخگویی، امنیت.
الکیندی و عبدالمجید، 2010 ناوبری کاربران، جست وجو.
لین، 2010 جذابیت، محتوا، کیفیت خدمات، کیفیت سیستم.
ساها و سندیپ، 2011 زیبایی، محتوا، احساس، واسط کاربری، ناوبری کاربران، سرعت، شخصی سازی، کیفیت خدمات.
شی یو، لین و پرنگ، 2011 محتوا، خرید راحت، تعامل پذیری، خدمات، اعتماد.
لی و لی، 2011 محتوا، استفاده آسان، احساس، قابلیت استفاده.
یو، جیو و هانگ، 2011 طراحی، تحویل کالا، کالا، کیفیت خدمات، فناوری.
تسای، چو و لای، 2011 محتوا، کیفیت خدمات، کیفیت سیستم.
حسن و عماد، 2011 محتوا، طراحی، استفاده آسان، تعامل پذیری، شخصی سازی، قابلیـت اطمینـان، امنیـت، سـاختارسایت، کاربرپسندبودن.
ویلا و اینس، 2011 محتوا، امنیت، قابلیت استفاده.
هسو، چانگ و چن، 2012 کیفیت اطلاعات، کیفیت خدمات، کیفیت سیستم.
ایلین گ، لنت ز، دی جون گ و وان دن برگ، 2012 محتوا، ناوبری کاربران.
استینمتز، استارت و سویونگ، 2012 ارتباطات، محتوا، استفاده آسان، احساس، قابلیت استفاده.
روکا، 2012 اطلاعات تماس، محتوا، کارایی، خدمات رسانی کامل، محرمانگی، پاسخگویی، کیفیت خدمات.
بلانچی، 2012 قابلیت استفاده.
لی و کونته، 2012 قابلیت استفاده.
چو و یی پینگ، 2012 محتوا، کیفیت خدمات، کیفیت سیستم.
والدیمیرو، 2012 محتوا، لذت، ناوبری کاربران، شخصی سازی، پاسخگویی، تراکنش، اعتماد.
کاباک و سرهات، 2013 جذابیت، ناوبری کاربران، شخصی سازی، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، سرعت.
سبی، 2013 زیبایی، ارتباطات، نمود ظاهری، امنیت، فنی، قابلیت استفاده.
سبی، 2013 زیبایی، ارتباطات، نمود ظاهری، امنیت، فنی، قابلیت استفاده.
آکینسیلار و متین، 2014 مشتری، بازاریابی، فناوری.
موضوعی که جمع بندی چارچوب های استخراج شده از مقاله ها را سخت میکند، این است که یک شاخص در برخی از مقاله ها از ابعاد طراحی وب سایت در نظر گرفته شـده اسـت و در مقالـ ه دیگر شاخصی معرفی شده که زیرمجموعه بعد دیگـری در طراحـی وب سـایت اسـت. ایـن امـراستخراج چارچوبی جامع از چارچوبهای پیشین را دشوار می کند. برای رهایی از آشفتگی ناشی از تفاوت های فراوان در مدل های ارائهشده و جمعبندی آنها در قالب مـدلی جـامع و مـانع، در ایـن پژوهش روشی نظام مند برای جمع بندی و تجمیع دیدگاههای پیشین به کار برده شده است.
ایجاد کدهای یکسان برای عناصر چارچوب های ارزیابی وبسایت
با توجه به اینکه عنصرهای بررسیشده طی فرایند تحلیل و تجمیع، باید امکان پیگیری و ردیابی داشته باشند و از سویی، در مقاله های مختلف گاهی مفاهیم یکسان با کلمات و واژه های متفاوتی بیان شده اند، در این مرحله ابتدا عنصرها یکسان سازی شدند و برای هر عنصر کـد مشخصـی درنظر گرفته شد. مجموعـه ایـن عنصـرها مجموعـه مرجـع (U) را تشـکیل مـی دهـد. بـه منظـور یکسانسازی و اختصاص کد به عناصر، قضاوت مؤلف مبنای تصمیم گیری بوده است.
تعیین وابستگی بین عناصر و ایجاد ساختار داد ه ای مناسب
باید به این نکته توجه داشت که مبنای استخراج مدل جدید از تجمیع مدل هـای پیشـین، روابـطبین عناصر در این مدل هاست. به همین دلیل هنگامی که در مقاله ای عنصری با عنوان شـاخصزیرمجموعه عناصر دیگر با عنوان بعد تعریف شده باشد، به گونه ای ثبـت مـی شـود کـه در ادامـه تحلیل و بررسی روابط امکان پذیر باشد. به این منظور جدولی به نام جدول وابستگی تعریف شـدهاست (جدول 2).
جدول 2. جدول وابستگی
ردیف فرزند والد منبع بعد اصلی

هر رکورد از این جدول مشخص می کند که در مدل ارائهشده در مقالـ ه ای کـه شـماره آن درستون مراجع آمده، آیتم1 موجود در سـتون فرزنـد کـه متعلـق بـهU اسـت، یکـی از آیـتم هـای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. با توجه به اینکه معادل فارسی واژه Item ممکن است در برخی موارد گمراه کننده باشد، در متن مقاله از ایـن واژه اسـتفادهشده است.
زیرمجموعه آیتم ستون والد است. چنانچه مقدار ستون بعد اصلی برای یک رکورد 1 باشد، به این معناست که در مقاله اشاره شده، آیتم مربوط به سـتون والـد، یکـی از ابعـاد اصـلی اسـت کـه در چارچوب ارزیابی مطرح شده است و آیتم مربوط به سـتون فرزنـد از آیـتم هـای زیرمجموعـه آن است، چنانچه این مقدار صفر باشد، بدین معناست که عنصر والد در مقاله مد نظر با عنـوان یـکزیربعد مطرح شده و دارای عناصر فرزند است.
شناسایی ابعاد بالقوه مدل ارزیابی وبسایت و ایجاد مجموعههای فـازی آیـتمهـایوابسته به هریک از ابعاد بالقوه
در این مقاله مجموعه ای از آیتمهای متعلق به U که در ستون والـد  جـدول وابسـتگی مشـخصشده اند را مجموعه P می نامیم. به بیان دیگر، مجموعه P زیرمجموعه U است و تمام آیتم هـاییرا دربرمی گیرد که حداقل در یکی از مقاله ها بعد اصلی ارزیابی وب سـایت معرفـی شـده انـد . ایـنمجموعه به راحتی از جدول وابستگی به دست می آید.
پیدا کردن مجموعه های و درجه عضویت
پس از آنکه در جدول وابستگی ها، به ازای هر از عناصر مجموعه P، مشخص شد که در مـدل ارائهشده در هر مقاله، چه اعضایی از مجموعه U به وابسته اند، در این گام باید مجموعه فازی – (میزان وابستگی کلی هریک از اعضای مجموعه U به – ) محاسبه شود. به بیانی دیگر، باید تعیین شود که به ازای هر بعد بالقوه یا ، چه آیتم هـایی از مجموعـ ه مرجـع ، بـا چـه درجـهعضویتی، متعلق به مجموعه . هستند. بـرای محاسـبه درجـه عضـویت هریـک از آیـتم هـایمجموعه مرجع () در مجموعه ، می توان از نسبت تعداد رکوردهایی که در ستون فرزند و در ستون والد ظاهر شده است، به تعداد کل رکوردهایی که در ستون فرزنـد ظـاهر شـده، استفاده کرد. به این ترتیب هرچه دفعات بیشتری به عنوان فرزند در کنار قرار گرفته باشد، میزان عضویت آن در مجموعه بیشتر می شود.
جدول3. جدول عضویت
ردیف فرزند والد درجه عضویت

از آنچه گفته شد، پیداست که هر مجموعه یک مجموعه فازی است.
یافتن ابعاد اصلی مدل
محاسبه پارامترهای زوجی بین ابعاد بالقوه (مجموعه P)
بهمنظور فراهمآوردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری و استخراج مدل نهایی، لازم اسـت بـینهر دو آیتم از مجموعه P پارامترهایی را محاسبه کرد.
همان طور که پیشتر گفته شد، مجموعه P شامل عناصری است که حداقل در یکی از مقاله ها بعد اصلی معرفی شده باشد. قبل از محاسبه پارامترهـای زوجـی، بـهمنظـور کمتـر شـدن حجـممحاسبات و سرعت بیشتر عملیات از مجموعه P، فقط اعضایی بـرای محاسـبات بعـدی انتخـابشدند که تعداد اعضای زیر مجموعههای آنها حداقل برابـر بـا میـانگین تعـداد زیرمجموعـه هـا ی اعضای P باشند. این پالایش به منظور سرعت بیشتر و پا یینتر آمدن حجم عملیات صورت گرفته است.
برای هریک از اعضای مجموعه P باید پارامترهای زوجی آن عضو بـا سـایر اعضـا محاسـبهشود. در ادامه به پارامترهای مد نظر پرداخته شده است:
همپوشانی بین و : این شاخص از تجمیع همپوشانی دوبه دو بین ابعاد منتخب ب هدسـت می آید. رابطه 1 نحوه محاسبه همپوشانی بین دو بعد بالقوه را نشان می دهد. در این رابطه از مفاهیم اجتماع و اشتراک فازی استفاده شده است.
رابطه 1) ,
وابستگی به : این پارامتر نشان میدهد که تا چـه میـزان آیـتم هـا ی زیرمجموعـه P توسط P پوشش داده می شوند (رابطه 2).

رابطه 2)

=,
در رابطه 2 برای محاسبه وابستگی بین هر دو بعد بالقوه، از مفهوم اشـتراک فـازی اسـتفادهشده است.
میزان عضویت در : با توجه به اینکه در برخی از مدل ها ابعاد اصلی، زیرمجموعه ابعـاددیگری قرار می گیرند، می توان در مورد برخی از آنها، میـزان عضـویت یکـی را در دیگـریمحاسبه کرد. میزان عضویت هریک از ابعاد اصلی در دیگری را (در صورت وجود) می تـواناز جدول عضویت استخراج کرد.
معیار مطلوبیت هریک از مجموعه های کاندید
چنانچه ابعاد بالقوه انتخابشده برای محاسبات بعدی را h در نظر بگیریم، تعـداد مجموعـههـا ی کاندید 2 خواهد بود. با توجه به اینکه هر مجموعه کاندید، جوابی بالقوه برای یافتن ابعاد اصـلیمدل نهایی است، باید بتوان شاخصهایی را برای ارزیـابی و مقایسـه ایـن مجموعـه هـا در نظـرگرفت. به این منظور شاخص های زیر برای هر مجموعه کاندید محاسبه شده است:
تعداد مقاله های اشاره کننده به اعضا: این شاخص نشان دهنده تعـداد مقالـ ه هـایی اسـت کـهدست کم یکی از اعضای مجموعه کاندید را ابعـاد اصـلی وب سـایت معرفـی کـرده اسـت؛ بیشینه بودن این مقدار، مطلوب نظر است؛
همپوشانی بین اعضای مجموعه کاندید: این شاخص با محاسـب ه مجمـوع همپوشـانی هـا ی دوبه دو بین اعضای هر مجموعه کاندید به دست می آید؛
میزان پوشش آیتم های مجموعه U توسط اعضای مجموعه کاندید: این شاخص با محاسـب ه میزان پوشش آیتمهای مجموعه مرجع (U) توسط اعضای مجموعه کاندید نسـبت بـه کـل آیتمهای موجود در مجموعه مرجع به دست می آید؛
میزان وابستگی اعضا به سایر ابعاد بالقوه: یکی از شاخص های مد نظر برای تعیین مطلوبیت هر مجموعه کاندید، کمتربودن وابستگی اعضای مجموعه کاندید به سایر ابعاد بالقوه است.
میزان عضویت اعضای مجموعه کاندیـد در سـایر ابعـاد: هرچـه اعضـای مجموعـه کاندیـدعضویت کمتری در سایر ابعاد داشته باشـند، آن مجموعـه از مطلوبیـت بیشـتری برخـوردارخواهد بود.
با توجه به معیارهای متفاوت و ناهمگون موجـود بـرای تصـمیمگیـری در خصـوص بهتـرینمجموعه کاندید ـ که شامل ابعاد اصلی طراحی وبسایت خواهد بود ـ برای یافتن بهترین جواب ممکن از بین مجموعه های کاندید، از تصمیمگیری چندمعیاره بـا اسـتفاده از الگـوریتم تاپسـیس(پاویک و ناواسلاک، 2013) بهره گرفته شده است.
ذکر این نکته لازم است که در این پژوهش وزن همه شاخص ها یکسان در نظر گرفته شـدهاست. به منظور تعیین ابعاد اصلی، ابتدا بـرای تمـامی مجموعـه هـا ی کاندیـد ممکـن، معیارهـای پنجگانه فوق محاسبه شد هاند (جدول 4). سپس مقادیر جدول 4 نرمال سازیشده و شـاخص هـای تصمیم تاپسیس در مورد هریک از مجموعه های کاندید محاسبه شده است.

جدول4. محاسبه مقادیر هر معیار برای هریک از مجموعه های کاندید

شناسایی ابعاد زیرمجموعه هریک از ابعاد اصلی
برای شناسایی ابعاد زیرمجموعه هریک از ابعاد اصلی، گام های زیر طی شده است:
ابتدا مجموعه U بر این اسـاس کـه هر یـک از اعضـای آن در کـدام ابعـاد چهارگانـهعضویت بالاتری دارند، به چهار مجموعه مجزا افراز شده است؛
ابعادی که همپوشانی شایان توجهی با ابعاد اصلی مدل نهـایی داشـته انـد ، از مجموعـهابعاد حذف شدند؛
سپس فرایند به کاربردهشده برای یافتن ابعاد اصلی مـدل نهـایی، روی مجموعـههـا ی افرازشده از U اعمال شده است تا بـه ایـن ترتیـب ابعـاد سـطح دوم در مـدل نهـاییشناسایی شوند؛
گام های دوم و سوم تا جایی ادامه یافت که هریک از ابعاد بالقوه، یا به دلیل همپوشـانیبالا با زیربعد های منتخب حذف شوند، یا اینکه با عنوان یکی از زیر بعدهای لایه هـای پایین تر، در مدل نهایی گنجانده شوند.
به این ترتیب ساختار مدل شامل ابعاد و زیربعد های هریک، استخراج و نهایی شده است.
اختصاص یک بهیک عناصر ارزیابی به بعدها و زیربعد ها و رسیدن به مدل نهایی
برای نهایی کردن مدل باید تمامی عناصر استخراج شده از مقال هها به ابعاد و زیربعد های موجود در مدل اختصاص داده شوند. به این منظور، عضویت عناصر در هریـک از ابعـاد و زیربعـدهای آنهـا بررسی شده است. بالطبع چنانچه یک عنصر به یکی از زیر ابعاد وابستگی بیشتری داشـته اسـت، عضویت آن با نام همان بعد ثبت شده است.
یافته های پژوهش
با توجه به مدل های ارائهشده پیشین و همچنین با به کارگیری روش پژوهش که در مرحلـه قبـلبیان شد، جدول 5 نتایج محاسبات تاپسـیس را نشـان مـیدهـد کـه بـر اسـاس متغیـر تصـمیم
∗ مرتب شده است.
جدول 5. نتایج محاسبات تاپسیس
∗ ⋄ ∗

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تعداد
منابع

تعداد

منابع


پاسخ دهید