تبصرهتبصره 21:: مشخصات اصطلاحات خارجینویسنده با/ معادل نویسندگانهای بهجزدقیق ودر رسا درصفحه اولزبان، نباید فارسی درو نامهیچ کامل قسمت واژه و دیگری از عبارت مقالههای ذکر شود.اختصاری به کار رفته در مـتن، بـه زیرنویس ارجاع شوند.
تبصره حروف3: چینی نمودارها،مقاله باید اشکالدر و برنامه جداول بهصورت سیاه و سفید وWord (2003, 2007) وبا با کارکرد رعایت حاشیهمحتوایی 5/4 مناسب سانتیتهیه متر در شود. هر طرف و فاصله 35/5 سـانتی متـر از
بالا و پایین در صفحه A4 صورت گیرد. لازم است در متن فارسی از قلم میترا نازک 13 (B Mitra) و در متن لاتین از قلم تایمز 11 استفاده شود. (توجه فرمایید از آنجاکه استفاده از برنامهی Word 2010 هنوز فراگیر نیست، لطفا مقالههای ارسالی را فقط در محـیط Word 2007 یا Word 2003 ذخیره و ارسال بفرمایید).
برای منبع Endnote دهی ازاستفاده کرد روش در ضمن استاندارد منابع بهAPA شکل استفادهذیل کنیدآورده. می شوند: توان برای افزایش بهره وری و راحتی در این کار از نرمافزارword یا کتاب: نام خانوادگی نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان کتاب (ایتالیک). نوبت چاپ (ویرایش). محل انتشار: نام ناشر.
نکته 1. اگر بیش از یک نویسنده وجود داشته باشد، باید بین نام هر یک از آنها ویرگول (،) استفاده شود.
نکته 2. نام نویسندگان به هر تعداد که باشند، باید همه نوشته شود و نباید از واژه (و دیگران و همکاران) استفاده شود.
مقاله: نام مثال: خانوادگیراعی نام رضا، نویسندهتلنگی (سالاحمد . انتشار). مدیریت عنوان سرمایهمقاله. نامگذاری مجله (پیشرفته. چاپایتالیک )، اول. دوره (یا تهران: شماره) انتشارات مجله: سمت؛ شماره 1383.ابتدا تا انتهای مقاله.
مثال: رزمی جعفر، قنبری آرش. (1388). ارایه مدلی نوین … . مدیریت فناوری اطلاعات، 2 (7): 35 – 50.
Example (1): Henman, P. (2010).Example (2): Henry C. T, Ruth J. W. (2007). Some properties of a simple stochastic epidemic model of Governing Electronically. Palgrave macmillan.
این نشریه حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود .79-67 :(1)802 , محفوظ میدارد و از بازگرداندن Mathematical Biosciencesمقالات SIR type, دریافتی معذور است.
مقالات رد یا انصراف داده شده پس از یک ماه از مجموعه آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچگونه مسئولیتی در این زمینه
نخواهد داشت.
فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره 7، شماره 1، بهار 1394

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ارائه سیستم فازی به منظور کشف فرصت های هم افزایی در شرکت های مادر ……………………………. 1 عادل آذر، محمد سنگی، محمد مهدی ایزدخواه، علی انوری
ارائه سیستم پشتیبانی تصمیم نوین به منظـور موازنـه هزینـه ــ انتشـار دی اکسـیدکربن گسسـته در
پروژه های ساخت: کاربردی از الگوریتم ژنتیک الگوبرداری ………………………………………… 23 محمدعلی بهشتی نیا، ناهید فرازمند
تدوین و شناسایی سناریوهای امکان پذیرآینده خدمات دولت الکترونیک ایران در افق 1404 ……… 49 فاطمه ثقفی، علیرضا علی احمدی، سید سپهر قاضی نوری، منصوره حورعلی
بررسی و اولویت بندی مخاطرات برون سپاری پروژههای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ( مطالعـه
موردی: پروژه های زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات) ……………………………………….. 69 سید احسان خوانساری زاده، مهدی شیرمحمدی
طراحی سیستم استنتاج فازی ـ عصبی انطباقی برای ارزیابی استقرار سیستم هوشمندی کسب وکـار در
صنعت تولید نرم افزار …………………………………………………………………………………… 85 ایمان رئیسی وانانی، بابک سهرابی یورتچی، فاطمه گنجعلی خان حاکمی

سنجش مزایـای سیسـتم هـای سـازمانی در فراینـد تـأمین شـرکت هـای پیمانکـاری بـا اسـتفاده از
اقدام پژوهی ……………………………………………………………………………………………. 105 رضا سرخوش
مدل توسعه دولت الکترونیک در ایران 1404 ………………………………………………………….. 125 مهدی فقیهی، غلامرضا معمارزاده
تدوین روش توسعه چارچوب معماری سازمانی: مطالعه پدیدارشناسی تفسیری ………………….. 143 علی معینی، احسان مرآتی
شناسایی ریسک های امنیت اطلاعات سازمانی با استفاده از روش دلفی فازی در صنعت بانکداری . 163 پریسا موسوی، رضا یوسفی زنوز، اکبر حسن پور
برآورد ارزش پولی اطلاعات در اینترنت …………………………………………………………………. 184 محسن نظری، سید وحید طباطبائی کلجاهی


پاسخ دهید