بنا به گفته فنگ و همکارانش (1997)، برای حل مسائل بهینه سازی چندهدفه، الگوریتم هـایفرا ابتکاری نسبت به سایر روش ها برترند. روش هـای ابتکـاری نیـز تضـمین نمـی کننـد جـواب بهینه ای قطعی برای مسئله محاسبه کنند، اما جواب های خوبی می دهنـد . بـه طـور کلـی در ایـن روش ها، رابطه میان زمان و هزینه به صورت خطی در نظر گرفته می شود و این روش ها دامنـه ای از راه حل های ممکن را در اختیار کاربر نمی گذارند (آگراوال، اپادهیـای و پاتـاک، 2013). مسـائل موازنه زمان ـ هزینه، مسائل بهینه سازی چندهدفه اند (دو تـابع هـدف زمـان و هزینـه) کـه بایـدبه صورت همزمان، بهینه شوند. برای حل مسائل بهینه سازی چندهدفه، الگوریتم های فرا ابتکاری، نسبت به سایر روش ها برترند. به طور کلی، بنا به گفته رحیمی و ایران منش (2008) الگوریتم هـایابتکاری و فرا ابتکاری برای مسائل موازنه متوسط و بزرگ، پاسخ های بهتری را به دست می دهند.
روش های فرا ابتکاری نیز توانسته اند مسائل موازنـه چندهدفـه را حـل کننـد (توانـا و همکـاران،2014).
لیت و لاو (1997) بر این باروند که مسـئله موازنـه زمـان ــ هزینـه، هماننـد سـایر مسـائلبهینه سازی ترکیبی، برای به کارگیری الگوریتم ژنتیک مناسب اسـت . بـا توجـه بـه قابلیـت هـایالگوریتم ژنتیک برای حل این گونه مسائل، در پژوهش حاضر تلاش شده است با بهـره گیـری ازنظریه الگوبرداری مرتن، جامعه شناس آمریکایی، عملکرد این الگوریتم نسبت به روش کلاسـیکآن بهبود یابد.
جزئیات مربوط به مدل ریاضی ارائه شده برای موازنه مد نظر، در بخش بعد مطـرح مـی شـود .
شکل 1 متغیرهای تصمیم گیری و نتایج حاصل از بـ ه کـارگیری الگـوریتم پیشـنهادی را بـه طـورخلاصه نشان می دهد.

ژنتیک

الگوریتم

الگوبرداری

هدف

توابع

حداقل

پروژه؛

کل

هزینه

ردن
ک

ح
داقل

انتشــار

می
زان

ک
ردن

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

دی

از

حاصــل

کــربن

اکســید
پروژه

جرای
ا
.

تصمیم

متغیرهای

ر
فعالیت

هر

انجام

وش

فرضیهها

مسئله

تعریف
بهصورت
گسسته؛

تمام

رابطه
فعالیت

هابه

صورت

FS
؛

وجود
r

فعالیت؛

هر

انجام

برای

روش

میــزان

و

هزینــه

،
زمــان

روش
،

ه
ر
دارد

گوناگونی

انتشار
.

ژنتیک

الگوریتم

الگوبرداری

هدف


پاسخ دهید