Outsourcing Risks
Risk Management
پیشینه پژوهش
فناوری اطلاعات و ارتباطات1 در کارایی کسبوکارهـا نقـش اسـتراتژیکی ایفـا مـیکنـد . اخبـارخلاقیت و نوآوری سازمانها در توسعه استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی، به موضوعی طبیعی در کسب وکارها تبدیل شده است (عبداﷲ و ورنر، 2008). کمبودهای پروژههای توسعه سیستمی که سالهای متمادی صنعت فناوری اطلاعات را دچار رکود و شکست کردهاند، یکی از دلایل اصلی تمایل سازمانها به برونسپاری وظایف فناوری اطلاعات و واگذاری مسئولیت آن به شرکتهای تخصصی است (تک، کلورپنبرگ و فلوریک، 2007).
براساس تعریف انجمن فناوری اطلاعات آمریکا2، موضوعات برونسپاری فنـاوری اطلاعـات شامل مطالعه، طراحی، توسعه، پیادهسازی و پشتیبانی یا مدیریت سیستمهای اطلاعاتی، بـه ویـژه برنامههای نرمافزاری و سختافزاری رایانه ای، می شود (انجمن فناوری اطلاعات آمریکا، 2008).
برونسپاری به معنای عقد قراردادی است که به واسطه آن، سازمان بیرونی مسئولیت تـأمین وارائه خدمات به شرکت طرف قرارداد را برعهده میگیرد و فعالیتهایی را انجام مـی دهـد کـه درگذشته در درون شرکت خریدار انجام می شده است (میکائیلی و صداقتی، 1388).
یانگ و هوانگ برونسپاری فناوری اطلاعات را اینگونه تعریف کـردهانـد : مشـارکت عامـلخارجی در تأمین منابع فیزیکی یا انسانی فناوری اطلاعات در سازمان مشتری یا انتقال دارایی به اشکال مختلف انسانی، شبکهای، نرمافزاری و سختافزاری از سازمان مشتری بـه سـازمانی کـهمسئول فعالیتهای واگذار شده است (یانگ و هوانگ، 2000).
در محیط رقابتی امروزی مدیران علاقه بسیاری به برونسپاری نشان میدهند و آن را منبـعبالقوه رقابت و تولید ارزش میدانند. اگر رابطه مناسبی برای برونسپاری فناوری اطلاعات فراهم نشود، برونسپاری تنها موجب تحمیل هزینههای سنگین به شرکت برونسپارنده، از دسـت دادن
کنترل کیفیت خدمات و کاهش امنیت اطلاعات سازمانها میشود (میکائیلی و صداقتی، 1388).
مدیریت مخاطرات پروژه در کاهش اثرهای کیفی، هزینهها و زمانبندی پروژه، نقش حیـاتیدارد. بهدلیل هزینههای کمابیش زیاد و زمانبربـودن بسـیاری از پـروژههـای فنـاوری اطلاعـاتبرون سپاری شده، باید مدیران قواعد کاری مناسبی بـرای آنهـا بیندیشـند و بـرای اجـرای کـارا واثربخش آنها پیشبینی و برنامه ریزی کنند (شینکل، 2011).
در هر شرایطی، برونسپاری با مخاطرات گوناگونی همراه است. برای مثال، ممکن اسـت درشرایط قرارداد، فرایندهای عملیاتی و مخاطرات متوجه خریدار خدمات باشد. بـا توجـه بـه اینکـه
Information and Communication Technology(ICT)
Information Technology American Association
مرزهای سازمانی میان شرکت خریدار و شرکت پیمانکار جدا از هم است، وظایف و مسئولیتهای طرفین، نحوه تحویل و فرایندهای کاری، بر مبنای توافق های قراردادی مشخص میشـود (تیـو ، 2005). یکی از دلایل شکست پروژه های فناوری اطلاعات، بی توجهی به تجزیه وتحلیل مناسـبشرکت میزبان است (تجری، وال محمدی و محمدی، 2014).
در سالهای اخیر تعداد سازمانهایی که خدمات فناوری اطلاعات را برونسپاری مـیکننـد وهمچنین تنوع موضوعات واگذارشده، بسیار گسترده شده است. با وجود مزایـای متعـدد ناشـی از برونسپاری برای سازمانها، ذینفعان مؤثر آن (کارفرمای درخواسـت کننـده خـدمت و پیمانکـارارائه دهنده خدمت) در معرض مخاطراتی قرار میگیرند که بر فعالیتهـای آنـان بـه شـدت تـأثیر میگذارد. برای مدیریت این خطرها، باید برونسپاری فناوری اطلاعات در سازمانهـا همـراه بـافرایندهای کنترلی انجام شود (برانداش2010). این موضوع در قالب »مـدیریت مخـاطرات« کـه یکی از ابعاد اصلی مدیریت پروژه است، بررسی می شود. عمده پـژوهش هـای مهـم در خصـوص مخاطرات برونسپاری فنـاوری اطلاعـات را محققـان خـارجی انجـام دادهانـد ، در داخـل کشـورمطالعات اندکی در این خصوص انجام گرفته است. یکی از مهمترین مطالعات انجام شده در ایـنزمینه، مطالعه آنده و متیو (2009) است که درباره مخاطرات برونسـپاری فنـاوری اطلاعـات درحوزه برونسپاری خارجی1 از دید تأمین کننده خدمات2 (پیمانکار) انجام گرفته است.
در پژوهش دیگری، چو چرخه حیات برونسپاری سیستمهای اطلاعاتی را به سه دوره پـیشاز عقد قرارداد، در حین اجرای قرارداد و دوره پس از قرارداد، طبقهبندی کرده اسـت (چـو و چـو، 2009).
باتاچاریا و همکاران طبقهبندی دیگری از مخاطرات ارائـه کردنـد کـه دو گـروه اصـلی آن رامخاطرات مبتنی بر قابلیتهای تأمین کننده و مخاطرات مبتنی بر قابلیـتهـای سـازمان تشـکیلمیدهد (باتاچاریا، بهارا و گوندرسن، 2003).
آکامود و همکارانش، عوامل اصلی ایجاد مخاطرات و مشکلات را کارایی، توانایی فنی، تعهد، کیفیت و پیشبینی مناسب از کل هزینه برشمرده اند (آکامود، لیز و ایرگنس، 1998).
در پژوهش دیگری لسیتی و همکارانش پس از بررسی 191 پژوهش مرتبط، شش سر فصـلاصلی از مخاطرات برون سپاری فناوری اطلاعات تهیه کردند (لسیتی، خوان و ویلکاکس، 1999).
در جدول 1 برخی از پژوهشهای مهم انجامگرفته در حوزه مخاطرات برونسپاری پروژههای فناوری اطلاعات جمع آوری شده است.

Offshore outsourcing
Service Provider
جدول 1. برخی از پژوهشهای مهم انجام گرفته در خصوص پروژههای برونسپاری فناوری اطلاعات
موضوع سال انتشار محقق
ارائه مدل پایهای بهمنظور تصمیم برونسپاری فناوری اطلاعات 1998 آکامود و همکاران
کاهش مخاطرات در راهبرد برونسپاری فناوری اطلاعات 2000 ویلکاکس و همکاران
چشمانداز مخاطرات کسبوکار در برونسپاری سیستمهای اطلاعاتی 2003 باتاچاریا و همکاران
دانشی بر پایه ارزیابی چارچوب ریسک برای ارزشیابی برونسـپاریپروژه های وب محور 2003 کوریه
اندازهگیری عوامل مخاطرات فناوری اطلاعات 2005 بهیل و ریوار
مخاطرات چرخه حیات برونسپاری فناوری اطلاعات 2009 چو و چو
مروری بر ادبیات مخاطرات برونسپاری فناوری اطلاعات 2009 لسیتی و همکاران
بررسی مخاطرات توسعه نرم افزار های برون سپاری شده 2009 ناکاتسو و یاکاوو
تجزیهوتحلیل مخاطرات برونسپاری فناوری اطلاعات بـا اسـتفاده ازچهارچوب معین 2012 عبداﷲ و ورنر
یافتن الگوریتم پویا برای ارزیابی ریسک 2014 کونگ و چن
بیان مدل تجزیهوتحلیل ریسک بر مبنای عوامل ت جزیه تو حلیل 2014 لینگ مین و رویکوینگ

بر اساس بررسی مطالعات پیشین و ارزیابی آنها، چارچوب اولیه ای برای طبقهبندی مخاطرات برون سپاری فناوری اطلاعات با تلفیقی از طبقهبندیهای ارائه شده چو و باتاچاریا آماده شد.
روش شناسی پژوهش
این پژوهش ترکیبی از روشهای پژوهش کمی و کیفی و روش آمیخته1 اسـت. فراینـد ارزیـابیمخاطرات که شامل سه مرحله شناسایی، تحلیل و اولویت بندی است، طی دو فـاز انجـام گرفتـهاست. مخاطرات برونسپاری فناوری اطلاعات به کمک روش دلفی شناسایی شد و با بهره گیـریاز فرایند تحلیل سلسلهمراتبی دادهها2، تجزیهوتحلیل و رتبهبندی شدند.
در فاز اول پژوهش، پس از تهیه فهرستی از مخاطرات شناسایی شده، به تحلیل تک تک آنهـاپرداخته شد و در فاز دوم نیز مخاطرات شناسـایی شـده اولویـتبنـدی شـدند. روش دلفـی بـرایطبقه بندی و شناسایی مخاطرات برونسپاری اطلاعات، شامل سه مرحله اصـلی اسـت (سـاعتی،1980): مرحله اول بر اکتشاف موضوع و اطلاعات دخیل در مسئله تمرکز دارد؛ مرحله دوم بر پایه توافق میان اعضا انجام می گیرد؛ مرحله سوم ارزیابی نهایی است، مرحله ای کـه تمـام اطلاعـات
Mixed Methodology
Analytical hierarchy Process (AHP)
قبلی تجزیه وتحلیل شده و برای تصمیم گیرنـدگان مهیـا مـیشـود . در فـاز دوم پـژوهش کـه بـه اولویتبندی مخاطرات شناساییشده اختصاص دارد، از روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبی استفاده شده است. AHP راه سادهای است که برای درک بهتر و اولویتبندی مخاطرات بـ ه کـار رود . در واقع روش AHP روش تصمیمگیری چندمعیاره است که اجازه مـیدهـد بـه همـان انـدازه کـهفاکتورهای ذهنی و درونی موجود در مخاطرات پروژهها بررسـی مـی شـود، فاکتورهـای عینـی ومشهود نیز بررسی شوند (ساعتی 1980). شکل 1 مراحل اصلی پژوهش و فعالیـتهـا و اقـداماتصورت پذیرفته در هر یک از مراحل را نمایش میدهد.

اول

مرحله
:
دلفی

روش

از

مخاطرات

شناسایی
AHP

دوم

مرحله
:
روش

از

مخاطرات

بندی

اولویت

بررسی

و

مطالعه
موضوعی

ادبیات

ابزار

طراحی
پژوهش

خبرگان

شناسایی
متخصصان

و

نظرات

اخذ

متخصصان
موضوعی

فهرست

تهیه

شده

بندی

طبقه
مخاطرات

ابزار

طراحی
پژوهش

نظرهای

اخذ
کارشناسان

فهرست

تهیه

بندی

اولویت
شده

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اول

مرحله

:

دلفی


پاسخ دهید