RMSEA<%10
5.1.5.4- تحلیل SEM متغیرمواجهه
مدل 4-4: تحلیل SEM
متغیرمواجهه
چهارمین مدل مربوط به متغیر مواجهه است، مقدار درجه آزادی بر روی کای اسکوئر برای مدل حاضر31/1=() ، و مقدار31 RMSEA=0/0 است، این مدل در حالت مقادیر استاندارد شده ((T-values نمایش داده شده است.
در جدول(4-17) مهم ترین و متداول ترین شاخص های برازش آورده شده است. همان گونه که در جدول زیر دیده می شود تقریبا تمامی شاخص ها کفایت آماری دارند، بنابراین با اطمینان بسیار بالایی می توان دریافت در مورد این شاخص به برازش کامل به دست آمده است.
جدول4-17: گزیده ای از شاخص های برازش متغیر مواجهه
شاخص
نام شاخص
اختصار
مقدار
برازش قابل قبول
شاخص های برازش مطلق
سطح تحت پوشش
Chi-Square
10
بزرگ تر از 5 درصد
شاخص نیکویی برازش
GFI
99/0

دسته بندی : متفرقه